முடிந்தது

இயேசு காடியை வாங்கினபின்பு, முடிந்தது என்று சொல்லி, தலையைச் சாய்த்து, ஆவியை ஒப்புக்கொடுத்தார். _ யோவான் 19:30

நான் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன், பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு அந்த நிச்சயம் ஏன் இருக்கிறது என்றால், கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் – முடிந்தது. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்து விட்டார்.

முடிந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s