8. விசுவாசம்–எந்த மகிமை?

முன்பு விளக்கியிருந்தேன் – விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி. ஆனால் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் வெறும் நம்பிக்கை மாத்திரம் அல்ல. அதையும் தாண்டினது. நான் விசுவாசித்தால், அந்த விசுவாசத்தை என் கிரியைகளில் காட்ட வேண்டும். அது என்ன கிரியை? அது பற்றி, தேவ சித்தமானால், பிறகு சொல்கிறேன். இங்கு ஒரு சின்ன கோடிட்டு காட்டுகிறேன்.

யோவான் 12:42-இல் பார்க்கிறோம். அதிகாரிகளிலும் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். அப்படியிருந்தும் ஜெப ஆலயத்துக்குப் புறம்பாக்கப்படாதபடி, பரிசேயர்நிமித்தம் அதை அறிக்கைபண்ணாதிருந்தார்கள்.

அதிகாரிகள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தார்கள். அவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். ஆனால் அவர் நிமித்தம் வரக்கூடிய நிந்தனையை, சிலுவையை சுமக்க அவர்கள் ஆயத்தமாக இல்லை.

இன்று அநேகருடைய விசுவாசம் இப்படிப்பட்டது தான். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த விசுவாசத்தினிமித்தம் வரக்கூடிய நிந்தனையை, சிலுவையை ஏற்றுக்கொள்ள அநேகர் ஆயத்தமாக இல்லை. விசுவாசித்தால் ஜெயம் மாத்திரம் வர வேண்டும், சந்தோஷம் மாத்திரம் வர வேண்டும். நினைத்தது வாய்க்க வேண்டும். இப்படி தான் அநேகர் விசுவாசத்தைப் பயன்படுத்த நினைக்கிறார்கள். அதற்கு தான் அடுத்த வசனத்தில் யோவான் இப்படி சொல்கிறார்.

அவர்கள் தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள். – யோவான் 12:43

இன்று யாருடைய மகிமையை நாம் தேடுகிறோம்? மெய்யான விசுவாசம் இன்பத்தையும், துன்பத்தையும் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்ளும். மெய்யான விசுவாசம் இந்த வினாடி மனுஷரால் வருகிற மகிமையைக் காட்டிலும், இப்போது நிந்தையும், துன்பமும் வந்தாலும், இந்த சிலுவை தேவனிடத்திலிருந்து மகிமையைக் கொண்டுவரும் என்றும் அறிந்து, அந்த உபத்திரவங்களில் மேன்மை பாராட்டும்.

யோசித்துப் பார்ப்போம். துன்பங்களும், எதிர்பாராத தோல்விகளும், நிந்தனைகளும் வரும்போது, அதை நாம் எப்படி மேற்கொண்டோம்? நான் விசுவாசித்தேனே, எனக்கு ஏன் இப்படி நேரிட்டது என்று சோர்ந்துபோனோமோ? இன்று கர்த்தரிடத்தில் வருவோம். விசுவாசத்தைக் குறித்து நமக்குப் போதித்து, அவருக்குப் பிரியமான வாழ்க்கை வாழ நம்மை நடத்த அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்.

ரோமர் 5.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s