சகல பாவங்களும் நீக்கப்பட்டது

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிக்கும். – 1 யோவான் 1:7.

நம் பாவங்கள் எப்படிப்பட்டது என்பது பிரச்னை அல்ல. எப்படிப்பட்ட பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கும் வல்லமை உடையது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம். நாம் நம்மைத் தாழ்த்தி, நம் பாவங்களை ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்யும்போது, அவருடைய இரத்தம் நம்மை நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது. என் பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு, நான் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் – இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால்.

1john1_7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s