எலியாவின் வேலைக்காரன்–கர்த்தரே தெய்வம்

3-1/2 வருடங்களாக மழை இல்லை. பெருமழையின் இரைச்சல் கேட்கிறது என்று ஆகாப் ராஜாவுக்கு எலியா தீர்க்கதரிசனமாகச் சொல்லிவிட்டார். அந்த பெருமழையின் முதல் அடையாளத்தைப் பார்க்கிற பாக்கியத்தைப் பெற்றவன், அதை எலியாவுக்கு சொல்லும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றவன், அந்த செய்தியை ஆகாப் ராஜாவுக்கு சொல்லும் கட்டளையைப் பெற்றவன் – எலியாவின் வேலைக்காரன்.

ஏன் பஞ்சம் தீரப்போகிறதை முதலில் காணும் பாக்கியம் இவனுக்குக் கிடைத்தது? ஏன் பெரும் ஆசீர்வாதத்தின் மேகத்தை இவன் பார்த்தான்? கர்த்தர் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்தி, நெடுங்காலமாய் ஆசீர்வாதங்களுக்குக் காத்திருக்கும் நம்மையும் அப்படியே ஆசீர்வதிப்பாராக.

Servant of Elijah

1. இவன் கர்மேல் பர்வதத்தில் கர்த்தரே தெய்வம் என்று அறிக்கையிட்டவனாய் இருக்கிறான். (1 இராஜாக்கள் 18:39) இவன் அதற்கு முன்பாக குந்தி குந்தி நடந்தவனா (21-ஆம் வசனம்) அல்லது பாகால்களுக்கு முன்பாக முழந்தாளிடாதவனா, நமக்குத் தெரியாது. ஆனால், அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்மேல் பர்வதத்தில், கர்த்தரே தெய்வம் என்று அறிக்கையிட்டு, கர்த்தரை தங்கள் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டபோது, அவர்களில் இவனும் ஒருவனாக இருந்தான்.

அன்புக்குரியவர்களே, இன்று வரை நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்தீர்கள் என்று கவலை இல்லை. ஆனால் இந்த நாளில் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தேவன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு, உங்கள் வாழ்க்கையையும், ஆத்துமாவையும், சரீரத்தையும் அர்ப்பணிக்க ஆயத்தமாய் இருந்தால், உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து, உங்களை இளைப்பாறுதலுக்குள் நடத்தி செல்ல அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்.

ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்கனவே அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால், திடன்கொள்ளுங்கள். பெருமழையின் சத்தம் கேட்கிறது. ஆமென்.

4 thoughts on “எலியாவின் வேலைக்காரன்–கர்த்தரே தெய்வம்

  1. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன் – பின்பற்றுகிறவன் | Glorious Ministries Blog

  2. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–தன்னை வெறுத்தவன் | Glorious Ministries Blog

  3. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–மேன்மை தேடாதவன் | Glorious Ministries Blog

  4. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–கீழ்ப்படிந்தான் | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s