எலியாவின் வேலைக்காரன் – பின்பற்றுகிறவன்

கடந்த முறை சொன்னேன், ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தேவஜனங்களுக்கு வரும்போது, அதை முதலில் பார்த்து, அந்த நற்செய்தியை எல்லாருக்கும் சொல்லும் பாக்கியத்தைப் பெற்றவன் எலியாவின் வேலைக்காரன்; ஏனென்றால், முதல் காரணம் அவன் கர்த்தரை தெய்வமாகக் கொண்டவன்.

ஆனால் கர்த்தரை தெய்வமாகக் கொண்டிருப்பது என்பது, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிதாவாகிய தேவனையும், அவருடைய குமாரனும் நம்முடைய ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் ஆராதிப்பதும், நான் கிறிஸ்தவன், நான் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லிக்கொள்வது மட்டுமல்ல.

3-1/2 வருடங்களாக மழை இல்லை. கொடுமையான வெயிலில் சோர்ந்து போனவர்கள் இஸ்ரவேல் மக்கள். தண்ணீர் இல்லாத கொடுமை. அது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், நாள் முழுதும் கொதிக்கும் வெயிலில், கர்மேல் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்று கொண்டு இருந்து, பசியாலும், தாகத்தாலும், வெயிலின் உஷ்ணத்திலும் வாடிப்போன ஜனங்கள், அன்று மாலை எலியா தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பாக, “கர்த்தரே தெய்வம்” என்று தீர்மானம் செய்துகொண்டார்கள். மிகுந்த களைப்புடன் எல்லாரும் தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பிப் போகிறார்கள் – ஒருவனைத் தவிர. எலியாவின் வேலைக்காரனைத் தவிர.

அவன் கூட்டத்தோடு போகவில்லை. அவன் தேவனுடைய மனிதனைப் பின்பற்ற தீர்மானித்தான். எலியாவோடு கர்மேல் மலையின் உச்சிக்குப் போகவும் தயாராய் இருந்தான். அதினால், அந்த மாபெரும் ஆசீர்வாதத்தை முதலில் பார்த்தவனாகவும், பிறருக்கு அறிவிக்கிறவனாகவும் மாறினான்.

இயேசுவை பின்பற்றுதல்

எனக்கன்பானவர்களே, நீங்கள் இப்போது இருக்கிற நிலைமையில், எப்படி கூட்டத்தைப் பின்பற்றாமல், இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது என்று திகைத்து நிற்கிறீர்களோ? ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளவு போராட்டங்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது. எவ்வளவு நாட்களாக, ஆசீர்வாதங்களுக்காக, சில நன்மைக்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இதில் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தனியே இருப்பது? கண்டிப்பாக களைப்பாக இருக்கும்; பிறருக்குப் பைத்தியமாகக் கூட இருக்கும்.

ஆனால் அவரைப் பின்பற்றுங்கள். கூட்டத்தோடு கூட்டமாக பின்பற்றுகிறவர்களாக மாத்திரம் அல்ல, அவருடன் தனியே ஜெப மலையில் ஏறுகிறவர்களாகவும் இருப்போம். அப்போது வரப்போகிற அந்த பெரிய ஆசீர்வாதங்களை, உங்கள் வாழ்க்கையில் மாத்திரம் அல்ல, உங்கள் குடும்பத்துக்கும், உங்கள் தேசத்துக்கும் வரப்போகும் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை முதலில் பார்க்கிறவர்களாகவும், பிறருக்கு அறிவிக்கிறவர்களாகவும், கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார்.

நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்தால் அவனைப் பிதாவானவர் கனம்பண்ணுவார். – யோவான் 12:26

3 thoughts on “எலியாவின் வேலைக்காரன் – பின்பற்றுகிறவன்

  1. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–தன்னை வெறுத்தவன் | Glorious Ministries Blog

  2. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–மேன்மை தேடாதவன் | Glorious Ministries Blog

  3. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–கீழ்ப்படிந்தான் | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s