எலியாவின் வேலைக்காரன்–தன்னை வெறுத்தவன்

ஒரு பெரிய ஆசீர்வாத மழை தேவஜனங்களுக்கு வந்தபோது, எலியாவின் வேலைக்காரன் தான் அந்த மேகத்தை முதலில் பார்க்கும் பாக்கியமுடையவனாய் இருந்தான்; அதை எலியாவுக்கும், ஆகாப் ராஜாவுக்கும் சொல்லக்கூடிய சுவிசேஷகனாகவும் மாறினான். ஏன் அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் அவனுக்குக் கிடைத்தது? நான் ஏற்கனவே இரண்டு காரணங்களைச் சொன்னேன். 1. அவன் கர்த்தரைத் தெய்வமாகப் ஏற்றுக்கொண்டவன். 2. அவன் எலியா தீர்க்கதரிசியைப் பின்பற்றினவன். இன்னொரு காரணம்: அவன் தன் சுயத்தை வெறுத்தவன்.

கொடிய பஞ்சத்தில் வாடிப்போயிருந்த ஜனங்கள் கொளுத்தும் வெயிலில் நாள் முழுதும் நின்று, எலியா கர்த்தரே தெய்வம் என்பதை நிருபித்து, பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளைக் கொன்றதைப் பார்த்தார்கள். மாலை நேரம். பசியாலும் தாகத்தாலும் வாடின ஜனங்கள் இப்போது அவரவர் வீட்டுக்குத் திரும்புகிறார்கள். ஆகாப் ராஜாவைப் பார்த்து எலியா தீர்க்கதரிசியே சொல்லுகிறார்: போய் சாப்பிடும்.

அந்த வேலைக்காரனும் சோர்ந்து போய் இருந்தான்; பசியாய் இருந்தான்; களைத்துப்போய் இருந்தான். ஆனாலும், அந்த நேரத்தில் எலியாவை பின்பற்ற அவன் ஆயத்தமாய் இருந்தான். தன் சுயத்தை வெறுத்து, தன் தேவைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், எலியா தீர்க்கதரிசியின் தேவைகளை முன்னுக்கு வைத்து, அவன் அவரை பின்பற்றினான்.

நாம் இந்த உலகத்தின் சந்தோஷங்களை வெறுத்து, தேவனுடைய காரியங்களை செய்யும்படி, நம் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு, அவர் பின்செல்லும்போது, இயேசு கிறிஸ்து அதை கவனமாய் உற்றுப்பார்க்கிறார். ஒருவேளை சில தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் செய்வதுபோல, 40 நாட்கள் உபவாசம் எடுத்து நீ ஜெபிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால், நீ தேவனுக்காக சுமக்கிற ஒரு சின்ன சிலுவையைக் கூட, உனக்காக கல்வாரியில் சிலுவையில் தொங்கினவர், அற்பமாய் எண்ணுகிறவரல்ல. உன் குடும்பத்துக்காக, உன் சபைக்காக, உன் ஊருக்காக, உன் தேசத்துக்காக, உன்னை வெறுத்து, உன் சிலுவையை சுமந்துகொண்டு, இயேசுவை பின்பற்ற நீ ஆயத்தமா? அப்படி நீ செய்வாயானால், எழுப்புதல் தேசத்தில் வரும்போது, ஆசீர்வாத மழை தொடங்கும்போது, அதை பெற்றுக்கொள்கிற முதல் ஆள் நீயாக இருப்பாய். பிறருக்கு, அவர்களுடைய பாவங்களை கர்த்தர் மன்னித்துவிட்டார் என்ற நற்செய்தியை சொல்லுகிற பாக்கியவானாய், பாக்கியவதியாய் நீ இருப்பாய்.

லூக்கா 9.23

2 thoughts on “எலியாவின் வேலைக்காரன்–தன்னை வெறுத்தவன்

  1. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–மேன்மை தேடாதவன் | Glorious Ministries Blog

  2. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–கீழ்ப்படிந்தான் | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s