எலியாவின் வேலைக்காரன்–மேன்மை தேடாதவன்

இதற்கு முன்பு, வெகு காலம் கிடைத்து இஸ்ரவேல் தேசத்தில் பெருமழை வரும்போது, அதை முதலில் பார்த்தது எலியாவின் வேலைக்காரன். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் கிடைக்க மூன்று காரியங்கள் பார்த்தோம். 1. அவன் கர்த்தரை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவன். 2. அவன் எலியாவை பின்பற்றினான். 3. அவன் தன்னை வெறுத்தவனாய் இருந்தான். இன்று இன்னும் ஒரு காரணம் பார்ப்போம்: அவன் தனக்காக பெரிய காரியங்களைத் தேடாதவன்.

இன்றைக்கு தேசத்தில் எழுப்புதல் வேண்டுமென்றால், அதற்கு நாம் பெரிய கூட்டங்களைத் தான் பார்க்கிறோம். எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களோ, அவ்வளவு எழுப்புதல் என்று சொல்கிறோம். அப்படி எழுப்புதல் கூட்டங்கள், தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கான கூட்டங்கள் என்று சொல்லிவிட்டால், உடனே எப்படியாவது அதில் கலந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம். அதில் கலந்து கொள்கிற நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது; பக்கத்தில் இருப்பவர் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறாரா, இல்லையா; எதைப்பற்றியும் நமக்கு கவலை இல்லை. எப்படியாவது நம் பங்கை செய்திட வேண்டும்.

இப்போது எலியாவின் வேலைக்காரனைப் பற்றி கொஞ்சம் யோசியுங்கள். ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்து, கர்த்தரே தேவன் என்று எலியா நிரூபித்திருக்கிறார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகாபிடம் எலியா சொல்கிறார்: ஒரு பெருமழையின் இரைச்சல் கேட்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில், எலியா அந்த வேலைக்காரனை தன்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்க சொல்லவில்லை. அதற்கு பதிலாக ஒரு சின்ன வேலை, அற்பமான ஒரு வேலையைக் கொடுக்கிறார். ஆனால் அந்த வேலைக்காரன் அதைப்பற்றி கவலைப்படவில்லை. தனக்குக் கொடுத்த வேலையை மாத்திரம் செய்கிறான். அவன் தனக்காக பெரிய காரியங்களைத் தேடாதவன்.

எனக்கன்பானவர்களே, ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் சபைக்காக, உங்கள் ஊருக்காக, உங்கள் தேசத்துக்காக ஏறெடுக்கும் ஜெபத்தை ஒருவரும் பார்க்காமல் இருக்கலாம். பிறர் கண்ணீரோடு தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறதை பார்க்கும்போது, என் சின்ன ஜெபத்தைக் கர்த்தர் கேட்பாரா என்ற குழப்பம் வரலாம். உங்கள் சபையில் உங்களுக்குத் தரப்பட்ட பொறுப்பு அற்பமானதாய் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பொறுப்பையும் சந்தோஷமாக செய்கிறீர்களா? உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களைத் தேடாமல், முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் கடமையைச் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், கர்த்தர் உங்களில் பிரியமாய் இருக்கிற்ர். ஏனென்றால், அவர் பெருகவும், நாம் சிறுகவும் வேண்டும்.

யோவான் 3.30

One thought on “எலியாவின் வேலைக்காரன்–மேன்மை தேடாதவன்

  1. Pingback: எலியாவின் வேலைக்காரன்–கீழ்ப்படிந்தான் | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s