எலியாவின் வேலைக்காரன்–கீழ்ப்படிந்தான்

வெகு காலம் கிடைத்து இஸ்ரவேல் தேசத்தில் பெருமழை வரும்போது, அதை முதலில் பார்த்தது எலியாவின் வேலைக்காரன் என்று பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் கிடைக்க நான்கு காரியங்கள் பார்த்தோம்.

  1. அவன் கர்த்தரை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவன்.
  2. அவன் எலியாவை பின்பற்றினான்.
  3. அவன் தன்னை வெறுத்தவனாய் இருந்தான்.
  4. அவன் தனக்காக பெரிய காரியங்களைத் தேடாதவன்.

இன்று இன்னும் ஒரு காரியம் பார்ப்போம். எலியாவின் வேலைக்காரன் கீழ்ப்படிகிறவனாயிருந்தான். எலியா அவனை ஏழு தரம் போய்ப் பார்க்க சொன்னார், அவனும் ஒரு சிறு குழந்தை போல கீழ்ப்படிந்து, ஒவ்வொரு முறையும் போய்ப் பார்த்துவிட்டு வந்தான். ஒருமுறை கூட ஏன் ஏழு தரம் போகவேண்டும்; மேகம் வரும்வரைக்கும் இங்கேயே நான் நின்று பார்த்துவிட்டு செல்கிறேன் என்று நினைக்கவில்லை.

நாம் ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டவரிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கும்போது, அவர் நம்மிடமும் ஒரு பெரிய காரியத்தைச் செய்ய சொலவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். அவர் ஒரு சாதாரண காரியத்தை செய்யச் சொல்லும்போது, சோர்ந்துபோகிறோம். ஆனால் கர்த்தர் நம்மிடம் இருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை. கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார். அவர் சொல்வதை செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்பதைத் தான் அவர் பார்க்கின்றார். அப்படிப்பட்டவர்களாய் நாம் இருந்தால், நமக்கென்று ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வதை யாரும் தடை செய்யவே முடியாது.

கீழ்ப்படிதல்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s