சங்கீதம் 96:2

கர்த்தரைப் பாடி, அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரித்து, நாளுக்குநாள் அவருடைய இரட்சிப்பைச் சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள்.

தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தரைப் பாடுங்கள். அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள். மூல மொழிப்பெயர்ப்பு இப்படி சொல்கிறது: அவருடைய நாமத்தை ஆசீர்வதியுங்கள். இந்த புதிய நாளை நமக்குத் தந்திருக்கிறாரே, அவரை மனதார ஆசீர்வதியுங்கள். தம்முடைய குமாரனையே நமக்காகத் தந்தாரே, அவரை ஆசீர்வதியுங்கள். நம் பாவங்களை எல்லாம் கழுவி இருக்கிறாரே, அவரை ஆசீர்வதியுங்கள்.

நாளுக்குநாள் அவருடைய இரட்சிப்பைச் சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள். அவர் உங்களை எப்படி இரட்சித்தார் என்று நினைத்துப் பார்த்து துதியுங்கள். பிறருக்குச் சொல்லுங்கள். இல்லையென்றால், இயற்கைக்காவது சொல்லுங்கள். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 96_2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s