சங்கீதம் 9:10

கர்த்தாவே, உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை; ஆதலால், உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள்.

தம்மைத் தேடுகிற ஒருவரையும் கர்த்தர் ஒருபோதும் கைவிடுகிறதே இல்லை. அவருடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிறீர்களா? அவருடைய குமாரனின் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறீர்களா? நம்புங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புங்கள். ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டீர்கள்.

சங்கீதம் 9.10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s