பிலிப்பியர் 2:13

ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.

ஆம், நாம் நற்கிரியைகளை செய்ய, தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தை உண்டுபண்ணி, அதற்கேற்ற கிரியைகளையும், செய்கைகளையும் நமக்குள் உண்டுபண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். அப்படி என்றால், நாம் மூன்று காரியங்களை செய்ய முடியாது, செய்யக் கூடாது.

1. கர்த்தர் எனக்குள் நற்கிரியைகளை செய்ய விருப்பத்தையோ, செய்கையையோ தரவில்லை என்று சொல்லி தப்பித்துக்கொள்ள முடியாது. கர்த்தர் அப்படி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். அப்படி நமக்குள் விருப்பங்களோ, செய்கைகளோ வராவிட்டால், நம்முடைய அர்ப்பணிப்பை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும்.

2. சோர்ந்து போகக்கூடாது. பிறருக்கு உதவுகிறோம். அவர்கள் நன்றி மறந்தாலோ, திருந்தாமல் போனாலோ, சோர்ந்து போகிறோம். ஆனால், இது கர்த்தர் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி, நமக்குத் தருகிற ஈவு. இது பிறர் நாம் விரும்புகிறபடி செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில் செய்கிறது அல்ல. ஆகவே நாம் சோர்ந்து போகவே கூடாது.

3. மேன்மை பாராட்டவே கூடாது. இது முழுக்க முழுக்க தேவனுடைய தயவினால் நமக்குக் கிடைக்கிற ஓர் ஈவு. அப்பொழுது, நான் ஒரு நன்மையான காரியம் செய்தால், அதில் மேன்மை பாராட்ட ஒன்றுமே இல்லை என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது.

பிலிப்பியர் 2.13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s