கொலோசேயர் 3:16

கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக.

கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறது என்று நமக்குத் தெரியும். ஆனால், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இன்னும் இரண்டு காரியங்களை இங்கே சொல்கிறார்.

1. சகல ஞானத்தோடு: கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்கு புரிய வேண்டுமானால், ஞானம் தேவை. சகல ஞானம் என்று பவுல் சொல்கிறார். அதாவது இந்த உலக ஞானமல்ல, அது குறைவுள்ளது. தேவ ஞானம் வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணை வேண்டும்.

2. பரிபூரணமாக: வசன அறிவிலே நாம் குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது, நாம் எளிதில் ஏமாந்துவிடுவோம். தவறான உபதேசங்களும், கட்டுக்கதைகளும் கேட்கும்போது, வசனக் குறைவு இருந்தால் வஞ்சிக்கப்படுவோம். அதினால் தான் இன்றைக்கும் ஒரு பெருங் கூட்டம் கிறிஸ்தவர்கள் இரகசிய வருகை, தசமபாகம், ஊழியக்காரர்களுக்கு அதீத கனம் போன்ற அநேக உபதேசங்களால் ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நாம் அப்படி வஞ்சிக்கப்படாதபடி கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக.

கொலோசேயர் 3.16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s