ரோமர் 8:34

ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவே மரித்தவர்; அவரே எழுந்துமிருக்கிறவர்; அவரே தேவனுடைய வலதுபாரிசத்திலும் இருக்கிறவர்; நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே.

கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையினால் நம்மைத் தெரிந்துகொண்டு, நம்மை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். ஆகவே, யார் நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்க முடியும்? இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார், நமக்காக உயிரோடு எழுந்துமிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இப்போதும் தேவனுடைய வலதுபாரிசத்திலும் நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். ஆம், இந்த வேளையில் கூட நமக்காக இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆ! அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது. தேவன் நம்மேல் பாராட்டும் கிருபையும் இரக்கமும் எவ்வளவு அளவிட முடியாதது.

ரோமர் 8_34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s