பிலிப்பியர் 4:6

நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

1. கவலைப்படாதேயுங்கள். ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதேயுங்கள். ஏனென்றால், தேவன் சமீபமாயிருக்கிறார். நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதைக் காட்டிலும், நீங்கள் உணர்வதைக் காட்டிலும், தேவன் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறார். உங்கள் சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும், கவலைப்படாதேயுங்கள், சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவர் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறார்.

2. ஜெபத்தினாலும், வேண்டுதலினாலும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். இன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மூன்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாதது ஒரு வேதனையான காரியம். ஜெபம், வேண்டுதல், விண்ணப்பம் – இந்த மூன்றும் இன்று கிறிஸ்தவ உலகில் ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது. ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெளிவாகச் சொல்கிறார் – உங்கள் விண்ணப்பங்களை, ஜெபத்தினாலும், வேண்டுதலினாலும் தெரியப்படுத்துங்கள் என்று.

3. ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய – இன்று தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகில் ஸ்தோத்திரம் சொல்வது என்பது ஒரு மந்திரம் போல ஆகிவிட்டது. என்ன ஆனாலும், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் என்று விடாமல் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தால், நம் ஜெபங்கள் கேட்கப்படும் என்ற முட்டாள்தனமான போதனைகள் இன்று போதிக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் ஒரு சகோதரி தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்துக்கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தேன். ஆனால் விடாமல் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள். வேதனையான காரியம். உங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் அர்த்தமுள்ளவைகளாய் இருக்கட்டுமே.

பிலிப்பியர் 4_6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s