எண்ணாகமம் 23:19

பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல; அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா?

இந்த கர்த்தரின் நாளன்று, நம்முடைய விசுவாசமும், நாம் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிற அறிவும், கள்ள  தீர்க்கதரிசியாகிய பிலேயாமை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கட்டும்.

நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சத்தியமுள்ள தேவன்; பொய்யுரையாத தேவன். மனம்மாற அவர் மனிதனின் பிள்ளையும் அல்ல. கர்த்தர் நமக்கு ஒரு காரியம் செய்வேன் என்று சொன்னாரானால், அதை நிச்சயம் செய்து முடிப்பார். அவர் வசனம் அவரண்டையில் வெறுமனே திரும்பாது. நம்முடைய ஆண்டவரும், இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் – தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. விசுவாசித்து, மகிமைப்படுத்துவோம்.

எண்ணாகமம் 23.19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s