1 கொரிந்தியர் 6:20

கிரயத்துக்குக் கொள்ளப்பட்டீர்களே; ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்.

ஒரு கிறிஸ்தவனாக, என்னை என்ன விலைக்கொடுத்து, பிதாவாகிய தேவன் மீட்டுக்கொண்டார் என்பதை நான் மறக்கவே கூடாது. எனக்காக கிறிஸ்து இயேசுவையே மீட்கும் பொருளாக தேவன் தந்தார் என்பதை நான் எப்போதும் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். அதை மறந்து விடுவதால் தான், என் வாழ்க்கையில் தேவனை அதிகமாய் மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்கிறேன். என்னை மீட்கும்படி, இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் எவ்வளவாய் அடிக்கப்பட்டது என்பதை என் கண்களுக்கு முன்னால் வைத்திருந்தால், என் சரீரத்தினால் தேவனை மகிமைப்படுத்துவேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவி எவ்வளவாய் பாடுபட்டது என்று நான் உணர்ந்தேனானால், என் ஆவியினால் தேவனை மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்கவே முடியாது.

என் நல்ல பிதாவே, பாவிகளில் நீச பாவியாகிய என்னை மீட்கும்பொருளாக நீர் தந்த உம்முடைய குமாரன்மேல் என் கண்கள் எப்போதும் பதிந்து இருக்கும்படி அநுக்கிரகம் செய்யும். உம்முடையவைகளாகிய என் சரீரத்தினாலும், என் ஆவியினாலும் எப்போதும் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு, என் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே நோக்கிப்பார்க்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில், பிதாவே, ஆமென்.

1 கொரிந்தியர் 6.20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s