சங்கீதம் 103:14

நம்முடைய உருவம் இன்னதென்று அவர் அறிவார்; நாம் மண்ணென்று நினைவுகூருகிறார்.

கர்த்தர் நம்முடைய சிருஷ்டிகர்; அவரே நம்மை உருவாக்கினவர். ஆகவே அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும்  நாம் யார் என்று. நம்மைக் குறித்து தவறாக அவர் நினைக்க வாய்ப்பே இல்லை; நாம் மண்ணென்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். மண்ணென்று அறிந்திருந்தாலும், நம்மை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார்! தம்முடைய சொந்த  குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தந்தருளும்படி எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். அவர் அன்பு எவ்வளவு பெரியது!!!

சங்கீதம் 103.14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s