1 யோவான் 2:21

சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது.

கிறிஸ்துவுக்குள் வளரும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அடிக்கடி படிக்க வேண்டிய நிருபங்களில் ஒன்று, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதிய முதல் நிருபம். இதில் நாம் அறிக்கை இடுவதும், நாம் செய்கிற கிரியைகளும் ஒன்றொன்று ஒத்துப் போகிறதா என்று சரி பார்க்க அநேக காரியங்களை, அன்பின் அப்போஸ்தலன் யோவான் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறார்.

இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்லி, பொய்யிலே வாழ்கிறதை சர்வ சாதாரணமாகப் பார்க்க முடிகிறது. இந்த பொய்கள் யாரையும் காயப்படுத்துவதில்லை. இந்த பொய்கள் கேட்கிறவர்களுக்கு இதமாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட ‘’வெள்ளைப்பொய்கள்” பாவமில்லை என்று சொல்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம்.

1 யோவான் 2_21

ஆனால் அன்பின் சீஷனாகிய யோவான் சொல்கிறார்: சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது. ஒரு பொய்யும். வெள்ளைப்பொய், கறுப்புப்பொய் என்று வித்தியாசமே இல்லை. ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது.

ஆனால் இன்று இந்த உலகமே பொய்யில் தான் பிழைக்கின்றது; அதில் பிழைக்க வேண்டுமானால், கொஞ்சம் பொய் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் நம்முடைய இரட்சகரும், ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீ நீதிமானாக்கப்பட்டிருந்தால், வேதம் சொல்கிறது: விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். பொய்யினால் அல்ல, விசுவாசத்தினால்.

ரோமர் 1_17

Advertisements

அதிகாரம் 1

(1) சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம்.

(2) இவன் தேவனுடைய வசனத்தைக்குறித்தும், இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய சாட்சியைக்குறித்தும், தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான்.

(3) இந்தத் தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாயிருக்கிறது.

(4) யோவான் ஆசியாவிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது: இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும், அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகளாலும்,

(5) உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

(6) நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்குமுன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.

(7) இதோ, மேகங்களுடனே வருகிறார்; கண்கள் யாவும் அவரைக் காணும், அவரைக் குத்தினவர்களும் அவரைக் காண்பார்கள்; பூமியின் கோத்திரத்தாரெல்லாரும் அவரைப் பார்த்துப் புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும், ஆமென்.

(8) இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்.

(9) உங்கள் சகோதரனும், இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன்பங்காளனுமாயிருக்கிற யோவானாகிய நான் தேவவசனத்தினிமித்தமும், இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும், பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன்.

(10) கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம்போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன்.

(11) அது: நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற எபேசு, சிமிர்னா, பெர்கமு, தியத்தீரா, சர்தை, பிலதெல்பியா, லவோதிக்கேயா என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது.

(12) அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தைப் பார்க்கத் திரும்பினேன்; திரும்பினபோது, ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளையும்,

(13) அந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே, நிலையங்கி, தரித்து, மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கொப்பானவரையும் கண்டேன்.

(14) அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சைப்போலவும் உறைந்த மழையைப்போலவும் வெண்மையாயிருந்தது; அவருடைய கண்கள் அக்கினிஜூவாலையைப் போலிருந்தது;

(15) அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போலிருந்தது; அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலைப்போலிருந்தது.

(16) தமது வலதுகரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்திக்கொண்டிருந்தார்; அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது; அவருடைய முகம் வல்லமையைப் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப்போலிருந்தது.

(17) நான் அவரைக் கண்டபோது செத்தவனைப்போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன்; அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலதுகரத்தை என்மேல் வைத்து, என்னை நோக்கி: பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன்;

(18) மரித்தேன், ஆனாலும், இதோ, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன், ஆமென்; நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்.

(19) நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும், இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிப்பவைகளையும் எழுது;

(20) என் வலதுகரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும், ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது; அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம்.

யூதா 24-25

வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும், தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்குக் கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.

எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோம் தேவனுடைய சமுகத்தில் வழுவாதபடி நம்மைக் காத்துக்கொள்ளவும், அவருடைய மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும். ஆனால், அதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டென்று சொல்ல முடியாது. எங்கே தவறி விடுவோமோ என்ற பயமும், எல்லாவற்றைக் குறித்தும் ஒரு கவலையுமே நமக்கு உண்டாகிறது. அப்படி இருந்தும், கடைசியில் தவறி விடுகிறோம்.

ஏனென்றால் வழுவாதபடி தம்மைக் காத்துக்கொள்ளுதலும், தேவ சமுகத்திலே மாசற்றவர்களாய் நிற்கவும், மனிதனாய் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவினாலே மாத்திரமே முடியுமே அல்லாமல், நம்மால் அது முடியாத காரியம். இதை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் நம்மைத் தாழ்த்தி, அவர் நம்மைக் காக்கவும், மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் நம்மை பரிபூரணமாய் ஒப்புக்கொடுத்தால், மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே தேவனுடைய சந்நிதானத்திலே நிற்போம். நம்முடைய இரட்சகருக்கே கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.

யூதா 24_25