யூதா 24-25

வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும், தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்குக் கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.

எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோம் தேவனுடைய சமுகத்தில் வழுவாதபடி நம்மைக் காத்துக்கொள்ளவும், அவருடைய மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும். ஆனால், அதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டென்று சொல்ல முடியாது. எங்கே தவறி விடுவோமோ என்ற பயமும், எல்லாவற்றைக் குறித்தும் ஒரு கவலையுமே நமக்கு உண்டாகிறது. அப்படி இருந்தும், கடைசியில் தவறி விடுகிறோம்.

ஏனென்றால் வழுவாதபடி தம்மைக் காத்துக்கொள்ளுதலும், தேவ சமுகத்திலே மாசற்றவர்களாய் நிற்கவும், மனிதனாய் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவினாலே மாத்திரமே முடியுமே அல்லாமல், நம்மால் அது முடியாத காரியம். இதை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் நம்மைத் தாழ்த்தி, அவர் நம்மைக் காக்கவும், மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் நம்மை பரிபூரணமாய் ஒப்புக்கொடுத்தால், மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே தேவனுடைய சந்நிதானத்திலே நிற்போம். நம்முடைய இரட்சகருக்கே கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.

யூதா 24_25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s