1 யோவான் 2:21

சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது.

கிறிஸ்துவுக்குள் வளரும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அடிக்கடி படிக்க வேண்டிய நிருபங்களில் ஒன்று, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதிய முதல் நிருபம். இதில் நாம் அறிக்கை இடுவதும், நாம் செய்கிற கிரியைகளும் ஒன்றொன்று ஒத்துப் போகிறதா என்று சரி பார்க்க அநேக காரியங்களை, அன்பின் அப்போஸ்தலன் யோவான் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறார்.

இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்லி, பொய்யிலே வாழ்கிறதை சர்வ சாதாரணமாகப் பார்க்க முடிகிறது. இந்த பொய்கள் யாரையும் காயப்படுத்துவதில்லை. இந்த பொய்கள் கேட்கிறவர்களுக்கு இதமாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட ‘’வெள்ளைப்பொய்கள்” பாவமில்லை என்று சொல்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம்.

1 யோவான் 2_21

ஆனால் அன்பின் சீஷனாகிய யோவான் சொல்கிறார்: சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது. ஒரு பொய்யும். வெள்ளைப்பொய், கறுப்புப்பொய் என்று வித்தியாசமே இல்லை. ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராது.

ஆனால் இன்று இந்த உலகமே பொய்யில் தான் பிழைக்கின்றது; அதில் பிழைக்க வேண்டுமானால், கொஞ்சம் பொய் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் நம்முடைய இரட்சகரும், ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீ நீதிமானாக்கப்பட்டிருந்தால், வேதம் சொல்கிறது: விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். பொய்யினால் அல்ல, விசுவாசத்தினால்.

ரோமர் 1_17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s