ஏசாயா 49:15

ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இரங்காமல், தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும், நான் உன்னை மறப்பதில்லை.

எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள். இந்த காலை நேரத்தில், இந்த வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்வோம். உன் தாய் உன்னை மறந்தாலும், மறவாத தேவன் ஒருவர் உனக்கு உண்டு. அவர் உனக்காய் தம் ஜீவனையே கொடுத்து, உன்னைத் தனக்குச் சொந்தமாக மீட்டுக்கொண்டவர். இயேசு கிறிஸ்து அவரே. அவர் உன்னை நேசிக்கிறார். மறவாதே.

%e0%ae%8f%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%be-49_15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s