பிலிப்பியர் 1:29

கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.

கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடுபடுகிறது ஒரு பாரமான காரியம் அல்ல; அது தேவன் நம்மேல் சுமத்துகிற ஒரு சுமக்க முடியாத சுமையும் அல்ல. அது நமக்கு அருளப்பட்ட ஒன்று. எப்படி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறது ஒரு சந்தோஷமான காரியமோ, அப்படியே அவருக்காகப் பாடுபடுவதும் ஒரு சந்தோஷமான காரியமே.

எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தோஷத்தோடு நம்முடைய இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டோமோ, அதே சந்தோஷத்தோடு அவருக்காகப் பாடுபடுவதையும் ஏற்றுக்கொள்வோம். அவருடைய நுகம் எளிது.

%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%b0%e0%af%8d-1-29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s