நவம்பர் 02 2016

கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டபோதே உமது சார்பில் விழுந்தேன்; நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என் தேவனாயிருக்கிறீர். – சங்கீதம் 22:10

கர்த்தாவே, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்ததுமுதல் நீரே என் தேவனாயிருக்கிறீர். நான் உம்மை அறியவில்லை; ஆனால் நீர் என்னை அறிந்திருந்தீர். நான் பிறந்த நாள்முதல் இந்நாள்வரை நீர் என்னைக் காத்தீர். இந்த மாபெரும் கிருபை என்றும் உள்ளது; அது என்னை இனியும் காக்கும். இயேசுவின் நாமத்தில், பிதாவே. ஆமென்.

%e0%ae%9a%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%af%8d-22-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s