நவம்பர் 06 2016

தேவன் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். – 2 கொரிந்தியர் 9:15.

பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே! உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு, உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே!

நீர் எங்களுக்கு அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக, உம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனுக்காக, எங்கள் கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம்.

உம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிற நாங்கள் கெட்டுப்போகாமல், நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் எங்களில் அன்புகூர்ந்தீரே; எங்கள் பரலோக தகப்பனே, அந்த அன்புக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம்.

நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் உம்முடைய நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை எங்களுக்காகப் பாவமாக்கினீரே, அந்த மகத்தான கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து எங்கள் பாவங்களைச் சுமந்து தீர்த்திராவிட்டால், நாங்கள் எங்கள் பாவங்களில் மரித்திருப்போமே. எங்களை மீட்கும் பொருளாக உம் குமாரனையே தந்தீரே, அந்த சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக, உமக்கு என்றும் ஸ்தோத்திரம்.

போடப்பட்ட அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல், வேறே அஸ்திபாரம் எங்களுக்கு இல்லையே. அவரே எங்களுக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானாரே. அதற்காய் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். தேவனே, எங்களுக்கு நன்மையுண்டாக எங்களை நினைத்தருளும். நீர் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம், எங்கள் பிதாவே, ஆமென்.

2 கொரிந்தியர் 9-15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s