இயேசுவின் காலை…

அவன் காலைப் பிடித்துக்கொண்டாள். – 2 இராஜாக்கள் 4:27

1. சுகம் தான்.

2. ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே.

சூனேமியாள் எலிசா தீர்க்கதரிசியிடம் வந்தபோது, அவள் ஒரே ஒரு காரியம் செய்தாள். அவருடைய காலை அவள் பிடித்துக் கொண்டாள். அவள் அழவில்லை; கண்ணீர் விடவில்லை. அழுது புலம்பவில்லை. ஆனாலும் அவள் ஆத்துமா துக்கத்தால் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை நம் தேவனும், மனதுருகுகிற கர்த்தருமாகிய பிதாவுமானவர் எலிசா தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தி, அவள் அறிக்கையிட்டபடியே, அவள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் சுகம் தான் என்று சொல்லும்படி மாற்றினார்.

என் அன்பானவர்களே, ஒருவேளை ஒரு சிலர் போல, உங்கள் மனதில் இருக்கிறதை ஒரு கோர்வையாக உங்களால் சொல்ல முடியாதவர்களாய் நீங்கள் இருக்கலாம். உங்கள் இருதயத்தின் பாரங்களை எல்லாம் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்குப் போராட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சூழ்ந்து இருக்கலாம். அப்படியே வார்த்தையில் சொல்லலாம் என்று தீர்மானித்தாலும், துக்கம் தொண்டையை அடைக்க, வெறும் கண்ணீர் மாத்திரமே வருகிறது… என்ன செய்வது? கலங்காதே, திகையாதே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதங்களைப் பற்றிக்கொள். வேறு ஒரு இடம் இல்லை நமக்கு ஆறுதல் தர. நம்முடைய எல்லா பாரங்களையும், கவலைகளையும், துக்கங்களையும் நம்மால் சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குத் தெரியும். அவருக்குப் புரியும். அன்பான புன்னகையோடு அவர் உன்னை இப்போது பார்க்கிறார். பார்த்து, உன்னிடம் சொல்கிறார்: எல்லாம் சுகம் தான்! ஆமென், அப்படியே ஆகட்டும்.

இயேசுவின் பாதத்தில்

Advertisements

Take hold of His feet

She took hold of his feet. – 2 Kings 4:27

1. It is well.

2. Don’t slow down.

When the Shunammite woman reached Elisha, the man of God, she just took hold of his feet. That was all she did. She did not cry or weep. She did not lament. She just held on to his feet. Though she did not express her anguish, the LORD revealed the distress of her soul to the prophet and as she had confessed, “It is well”, so it became so in her life.

Dear friend, you may not know how to express your grief in words. You may not have words to explain what is going through your heart. Even if you know the words, your soul is so broken, only tears are flowing from your eyes as you are gasping for a word to get out of your mouth. Don’t despair. Just take hold of Jesus’s feet. There is no other place for us to be. All our sorrows and grief, we don’t have to express. Jesus Christ knows. And with a tender smile, He looks at us, and says in a gentle, but firm voice, “It is well.” So be it. Amen.

At the feet of Jesus

ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே

போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே. – 2 இராஜாக்கள் 4:24

நேற்றைய தினம், “சுகம் தான்” என்று சூனேமியாளுடன் சொல்லி, இந்த கடைசி மாதத்துக்குள் பிரவேசித்தோம். பரலோகத்திலிருக்கிற நம்முடைய பிதா, தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு அப்படியே சகலவற்றையும் சுகமாயிருக்கும்படி செய்வாராக.

துக்கம் அவள் ஆத்துமாவை நிரப்பின உடனே, அந்த சூனேமியாள், தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவைப் பார்க்கும்படி புறப்பட்டாள். அப்படி புறப்பட்டபோது, அவள் தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்குக் கொடுத்த கட்டளை தான்: போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே.

தேவனுக்குப் பிரியமானவர்களே! உங்கள் இருதயம் துக்கத்தினால் சோர்ந்துபோயிருக்கிறதோ? ஆத்துமா அநேக பிரச்னைகளினாலே துவண்டு போய் இருக்கிறதோ? அந்த சூனேமியாளுடைய வார்த்தையின்படியே செய்யுங்கள். தேவனுடைய மனுஷனைச் சந்திக்க தான் அவள் போனாள்; ஆனால் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும், தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். அவரிடம் வாருங்கள். நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே அவரைத் தேடினால் போதும், அவர் வருவார். வந்து, துக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஆத்துமாவிடம் சொல்வார்: சுகம் தான். ஆமென்.

ஓட்டத்தை

Don’t slow down

Don’t slow down unless I tell you. – 2 Kings 4:24 (God’s Word Translation)

Yesterday, we started this last month, by saying “It is well” with the Shunammite woman. And may the Lord our Father grant our well-being through His Son and our Saviour Jesus Christ.

One of the things the Shunammite woman did as soon tragedy struck her heart was, she decided to see the man of God, Elisha. And she gave a very important instruction to her servant who was riding the donkey. “Don’t slow down unless I tell you.” In other words, she was telling him not worry about her, and just keep on going, for the goal is to reach the man of God as soon as possible.

This command she gives is very instructive to us too. When tragedy strikes close to us, I sincerely hope that we follow this command. Let us leave everything behind and start running towards, not the man of God, for we have One who is greater than all the men of God put together… run to the Son of God, run to Jesus Christ. The compassionate and gracious Lord may look at us and say, “It is well.” Amen.

Keep going

சுகம் தான்!

அவள்: சுகந்தான் என்று சொல்லி… – 2 இராஜாக்கள் 4:26

இந்த சூனேமியாளுடைய ஒரே மகன் இறந்து விட்டான். ஆனால் அவள் புருஷன் கேட்கும்போது, எல்லாம் சரியாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறாள். எலிசா தீர்க்கதரிசியின் வேலைக்காரனாகிய கேயாசி விசாரிக்கும்போதும், சுகந்தான் என்று சொல்கிறாளே அல்லாமல், தன்னுடைய உள்ளத்தின் துக்கங்களை அவள் சொல்லவில்லை.

அதனால் அவள் உள்ளத்தில் துக்கமோ, துயரமோ இல்லாமல் இல்லை. எலிசா சொல்கிறார்: அவள் ஆத்துமா துக்கமாயிருக்கிறது என்று (2 இராஜாக்கள் 4:27). ஆனால் தனக்கு ஓர் ஆசீர்வாதமாய் ஒரு பிள்ளையைக் கொடுத்த கர்த்தர், அந்த ஆசீர்வாதம் வீணாய்ப்போக விடமாட்டார் என்று அவள் விசுவாசித்தாள்; அந்த விசுவாசத்தை அறிக்கையாகச் செய்தாள். அவள் வார்த்தையின்படியே, அவள் வாழ்க்கை சுகமாய் மாறிற்று.

எனக்குப் பிரியமானவர்களே! இந்த 11 மாதங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததோ, எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் இந்த 12 மாதத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்திருக்கும் இந்த வேளையில், பரலோகத்தில் இருக்கும் நம்முடைய நல்ல பிதா உங்களை நோக்கிப் பார்க்கிறார். உங்கள் ஆத்துமா துக்கத்தால் நிறைந்திருக்கிறதைக் காண்கிற பரம பிதா, உங்கள்மேல் மனதுருகி, உங்களிடம் சொல்கிறார்: சுகம் தான். ஆமென்.

விசுவாசியுங்கள். சுகம் தான்! இதுவே இந்த 12-ஆம் மாதம் முழுவதும் உங்களுடைய விசுவாச அறிக்கையாய் இருக்கட்டும். சகல ஆறுதலின் தேவன் இந்த மாதத்தில், எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சுகமாய் மாற்றித் தருவாராக. நீங்கள் பட்ட ஒவ்வொரு உபத்திரவத்தையும், உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு ஏமாற்றங்களையும், தோல்விகளையும், உங்கள் ஒவ்வொரு கண்ணீர்த்துளிகளையும் கூட கர்த்தர் வெற்றியாக, ஜெயமாக மாற்றித் தருவாராக. இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களை வழிநடத்தும் விதத்தைக் காண்கின்ற யாவரும் உங்களைக் குறித்து சொல்லட்டும்: சுகம் தான். நம்ம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், அப்படியே ஆகக்கடவது. ஆமென்.

2 இராஜாக்கள் 4_26

It is well

And she answered, “It is well.” – 2 Kings 4:26

It is well

This Shunammite woman had just lost her only son. Yet when her husband asked why she had to meet the prophet Elisha, her answer was, “It is well.” And when Gehazi, the servant of Elisha asked if everyone was okay at her household, her answer was, again, “It is well.”

She was filled with anguish and her soul was filled with deep distress (2 Kings 4:27). Yet, she believed that the Lord Who gave her this son, would not let her be ashamed and, according to her confession, everything ended well.

Dear friend, I don’t know how your 11 months were. But as you are entering this 12th month, the Lord looks at you, and knowing the deep distress in your soul, He has compassion on you and He declares, “It is well.” Believe His Word and may these three little words be your confession of faith. May the Lord of all comfort, make everything well for you. Whatever failures you have suffered in these 11 months, may the Lord turn them into victories and may everyone who witness your life, say, “It is well.” In Jesus’s Name, Amen.

It-Is-Well