உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி

கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிணமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும், வற்றாத நீரூற்றைப்போலவும் இருப்பாய். – ஏசாயா 58:11

மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைக் கர்த்தர் திருப்தியாக்குவார். இந்த புதிய வருடத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்குக் கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் இதுவே. முன்பு சொன்னதுபோல, இந்த வருடம் உலகத்திற்கு மிகக் கொடிய வருடமாகவே இருக்கும். கடைசி காலத்தின் பேரழிவுகள் பூமியைத் தலைகீழாகப் புரட்டிப் போடுவதுபோல இருக்கும். ஆனால், தேவனுடைய பிள்ளையே, திடன்கொள். மிகுந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலும், உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார்.

கொடிய உஷ்ணக் காலத்தில், உனக்கு அருமையான நிழலாய்க் கர்த்தர் இருப்பார்; கடும் மழையின் காலத்தில் தப்பும் உறைவிடமாய் அவரே இருப்பார். வெள்ளம்போல சத்துரு வரும்போது, யெஹோவா நிஸி என்னும் ஜெயக்கொடியை ஆவியானவர் தாமே உனக்குமேல் பறக்கச் செய்வார். அந்தகார இருளிலும், இயேசு கிறிஸ்துவே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார். மகா வறட்சியான காலங்களிலும் கர்த்தர் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவார்.

ஏசாயா 58_11

நிணத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டதுபோல உன் ஆத்துமா திருப்தியாகும் (சங்கீதம் 63:5). வறட்சியினால் உன் வாய் உலர்ந்து போகாது, உன் உதடுகள் ஒட்டிக்கொள்ளாது. கர்த்தர் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குகிறதினாலே, உன் வாய் ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் கர்த்தரைப் பாடி மகிழும். ஆம், கடந்த வருடம், துக்கங்களின் மிகுதியால், உன் வாய் தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்திருக்கலாம். தேவனை பாடாமல் இருந்திருக்கலாம். உன் உதடுகள் நன்றி சொல்ல முடியாமல் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். உன் துக்கத்தையே பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கலாம். கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவேன்; உன் வாய் ஆனந்தகளிப்புள்ள உதடுகளால் என்னைப் போற்றும்.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கர்த்தருக்கு அன்பாயிருந்த சீஷன் கூறின ஆசீர்வாதம் உன்மேல் வந்ந்து பலிக்கட்டும். பிரியமானவனே, பிரியமானவளே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுபோல, நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். ஆமென்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s