உம்மிடத்திற்கு…

பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். – சங்கீதம் 123:1.

நம்முடைய பரமபிதா, நம்முடைய அன்பான தகப்பனாகிய தேவன், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிற பரிசுத்தர். அவரை நோக்கிப் பார்க்க நம்மால் கூடாது. ஆனால் அவருடைய குமாரனும், நம்முடைய சகோதரனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுத்து, தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி இருக்கிறார். ஆகவே தைரியமாக கிருபாசனத்தண்டையில் வந்து நிற்கிறோம். கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் அப்படி செய்யும்போது, நம்முடைய பிதாவும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிதாவுமாகிய தேவன் நம்மைப் பிரியமாய் நோக்கிப் பார்க்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய வாரத்திற்குள் நுழைவோம். கர்த்தர் நம்மை தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 123_1

Advertisements

Be ready in the morning!

“Be ready in the morning, and come up… present thyself there to Me in the top of the mount. And no man shall come up with thee” (Exodus 34:2-3).

The morning watch is essential. You must not face the day until you have faced God, nor look into the face of others until you have looked into His.

You cannot expect to be victorious, if the day begins only in your own strength. Face the work of every day with the influence of a few thoughtful, quiet moments with your heart and God. Do not meet other people, even those of your own home, until you have first met the great Guest and honoured Companion of your life– Jesus Christ.

Meet Him alone. Meet Him regularly. Meet Him with His open Book of counsel before you; and face the regular and the irregular duties of each day with the influence of His personality definitely controlling your every act.

Begin the day with God!
He is thy Sun and Day!
His is the radiance of thy dawn;
To Him address thy lay.

Sing a new song at morn!
Join the glad woods and hills;
Join the fresh winds and seas and plains,
Join the bright flowers and rills.

Sing thy first song to God!
Not to thy fellow men;
Not to the creatures of His hand,
But to the glorious One.

Take thy first walk with God!
Let Him go forth with thee;
By stream, or sea, or mountain path,
Seek still His company.

Thy first transaction be
With God Himself above;
So shall thy business prosper well,
And all the day be love.
— Horatius Bonar

The men who have done the most for God in this world have been early upon their knees.

Matthew Henry used to be in his study at four, and remain there till eight; then, after breakfast and family prayer, he used to be there again till noon; after dinner, he resumed his book or pen till four, and spent the rest of the day in visiting his friends.

Doddridge himself alludes to his “Family Expositor” as an example of the difference of rising between five and seven, which, in forty years, is nearly equivalent to ten years more of life.

Dr. Adam Clark’s “Commentary” was chiefly prepared very early in the morning.

Barnes’ popular and useful “Commentary” has been also the fruit of “early morning hours.”

Simeon’s “Sketches” were chiefly worked out between four and eight.

Exodus 34_2