உம்மிடத்திற்கு…

பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். – சங்கீதம் 123:1.

நம்முடைய பரமபிதா, நம்முடைய அன்பான தகப்பனாகிய தேவன், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிற பரிசுத்தர். அவரை நோக்கிப் பார்க்க நம்மால் கூடாது. ஆனால் அவருடைய குமாரனும், நம்முடைய சகோதரனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுத்து, தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி இருக்கிறார். ஆகவே தைரியமாக கிருபாசனத்தண்டையில் வந்து நிற்கிறோம். கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் அப்படி செய்யும்போது, நம்முடைய பிதாவும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிதாவுமாகிய தேவன் நம்மைப் பிரியமாய் நோக்கிப் பார்க்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய வாரத்திற்குள் நுழைவோம். கர்த்தர் நம்மை தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 123_1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s