ஆவியானவர் நமக்கு உதவுகிறார்

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார். – ரோமர் 8:26

நமது பலவீனங்களில். மூன்று காரியங்கள்.

  1. நம்முடைய பலவீனங்கள் எது என்று நமக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அது தான் இருக்கிறதில் மிகக் கடினமான காரியம். நாம் நம்முடைய பலம் என்று கருதுகிற காரியங்கள் நம்முடைய பலவீனங்கள் என்று நாம் பிற்காலத்தில் உணர்கிறோம். பலவீனங்கள் என்று நாம் அசட்டை பண்ணுகிற காரியங்கள் நம்முடைய பலங்களாக இருக்கிறதைக் கண்டு வியக்கிறோம். ஆகவே, ஆரம்பத்திலேயே ஒரு பிரச்னை இருக்கிறது. எது என் பலவீனம்? ஆனால் ஆவியானவருக்கு என் பலவீனங்கள் நன்றாகத் தெரியும். உருவாக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தாவுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லையே.
  2. என் பலவீனங்களை நான் உணர்ந்தாலும் அதற்காக எப்படி ஜெபிப்பது என்று அநேக நேரங்களில் எனக்குத் தெரிவதில்லை. என்னைப் பொருத்தவரை இந்த பலவீனம் உடனே நீங்க வேண்டும். அதுதான் என் ஜெபமாக இருக்கும். ஆனால், இந்த பலவீனத்தை, சகலவற்றையும் நன்றாகப் படைக்கின்ற கர்த்தர் ஏன் என் வாழ்வில் படைத்தார் என்று நான் யோசித்துப் பார்க்கிறது இல்லை. ஏதோ ஒரு தேவ நோக்கம் நிறைவேறவோ, இல்லை தேவன் நாமம் மகிமையடையவோ, அல்லது, என்னில் நான் மேன்மைபாராட்டாதபடியோ, இந்த பலவீனம் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறலாம் என்ற எண்ணங்கள் எனக்குள் வருவதில்லை. ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறபடியால், அவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வேண்டுதல் செய்கிறார்.
  3. எதிர்பாராத ஒரு பலவீனத்தை நாம் திடீரென வாழ்க்கையில் சந்திக்கும்போது, பெருமூச்சுகள் வரலாம். ஆனால் ஜெபம் வருமா என்பது கேள்வியே. படுக்கையில் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டு, அழுது கொண்டிருக்க முடியும். ஆனால் அந்த கண்ணீரும் அழுகையும் தேவனுக்கு நேராக இருக்குமா என்பது சந்தேகமே. ஆனால், தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த கர்த்தரின் நாளன்று, நம் பலவீனங்களில் உதவி செய்கிற தேவனுடைய ஆவியானவரின் நிறைவால் நாம் நிரம்புவோமாக. ஆமென்.

ரோமர் 8_26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s