தேவனுடைய ஆவியினாலே

பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். – சகரியா 4:6

ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நம்முடைய பலத்தினாலோ, நம்முடைய பராக்கிரமத்தினாலோ, இல்லை, நம் தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்தினாலோ வாழ்ந்து வெற்றி பெற முடியாது. சேனைகளின் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நாம் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கையே, உண்மையான ஜெயமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாகும். எதை சார்ந்து இருக்கிறோம்? நம்முடைய சொந்த முயற்சிகளையா, நம்முடைய பலத்தையா, பராக்கிரமத்தையா? அல்லது, சேனைகளின் கர்த்தருடைய ஆவியையா?

சகரியா 4_6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s