உமது வார்த்தையின்படி

நான் பிழைத்திருப்பதற்கு உமது வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும்; என் நம்பிக்கை விருதாவாய்ப்போக என்னை வெட்கத்திற்கு உட்படுத்தாதேயும். – சங்கீதம் 119:116

உமது வார்த்தையின்படியே, கர்த்தாவே, என்னை ஆதரித்தருளும். ஏனென்றால் உமது வார்த்தை மாறாதது. உமது வார்த்தை அழியாதது. இந்த உலகம் அழிந்து போகும். இதில் உள்ள யாவும் ஒருநாள் மாறிப்போகும். இதின் காரியங்கள் யாவும் உலர்ந்து போகும். ஆனால், தேவனே, உம்முடைய வார்த்தை மாறாது, அழியாது. அது என்றென்றும் நிலை நிற்கும். ஆகவே, ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும். நான் நிச்சயமாய்ப் பிழைப்பேன், ஏனென்றால் உம் வார்த்தை எனக்கு ஜீவன். நான் வெட்கப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் உம் வார்த்தை சொல்கிறது: என் நம்பிக்கை வீண்போகாது. ஆகவே உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உம்முடைய வார்த்தையும் என் கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மகிமையும் செலுத்துகிறேன். ஆமென்.

சங்கீதம் 119_116

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s