கதவை மூடு

ஒரு மனிதன் ஒரு முறை தன் நண்பனுக்கு டெலிபோன் செய்ய, ரோட்டோரம் இருந்த ஒரு டெலிபோன் பூத்துக்குள் போய், போன் செய்தான். அவன் நண்பன் போனை எடுத்தான், ஆனால் அவனுக்கு ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்களின் இரைச்சல் மாத்திரமே கேட்டது. “சத்தமாய்ப் பேசு, நீ பேசுறது கேக்கவே இல்ல’’ என்று சொல்லிப் பார்த்தும் பயனில்லை. கடைசியில், அந்த நண்பன் சொன்னான்: “கதவை மூடு, அப்போது தான் நீ பேசுவது எனக்கும், நான் பேசுவது உனக்கும் கேட்கும்” என்று.

ஆம், தேவனின் சத்தத்தை நாம் கேட்கவேண்டுமானால், வெளியுலகத்திற்கு நாம் கதவை மூட வேண்டும். அப்படி செய்தால், நம் வாழ்க்கை மாறும்; நம் ஜெபங்கள் வல்லமையுள்ளதாக இருக்கும். அப்போது மீண்டும் வெளியுலகத்திற்கு போகும்போது, உலகம் சொல்வதை நாம் கேட்பது மாத்திரம் அல்ல, அந்த உலகத்திற்கு சொல்ல, நம்மிடத்தில் theஎவன் தந்த வார்த்தை இருக்கும்.

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது, உன் அறைவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, உன் கதவைப் பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம்பண்ணு; அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில்பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். – மத்தேயு 6:6

மத்தேயு 6_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s