கர்த்தர் தாமே…

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம். – உபாகமம் 31:8

இந்த புதிய வருடத்திற்குள் வந்திருக்கிற நமக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார்: நானே உனக்கு முன்பாகப் போவேன். உன் தடைகள், கோணல்கள், போராட்டங்கள் எல்லாம் என்னைத் தாண்டியே ஆகவேண்டும். நான் உன்னோடு இருப்பேன். நான் இம்மானுவேல். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. நீ பயப்பட வேண்டாம். நீ கலங்க வேண்டாம்.

ஆமென், தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தர் நமக்கு முன்பாகப் போகிறார். இயேசு நம்மோடு இருப்பார். அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை, நம்மைக் கைவிடுவதுமில்லை. நாம் பயப்படவும் கலங்கவும் தேவையில்லை. இந்த புதிய வருடத்தில் கர்த்தர் நம் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நம்மையும், நம் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

உபாகமம் 31_8

Advertisements

உம்மையே நம்பியிருக்கிறேன்

அதிகாலையில் உமது கிருபையைக் கேட்கப்பண்ணும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், நான் நடக்கவேண்டிய வழியை எனக்குக் காண்பியும்; உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாவை உயர்த்துகிறேன். – சங்கீதம் 143:8

என் பரலோக பிதாவே, என் தகப்பனே, அப்பா, பிதாவே, இந்த காலை நேரத்தில், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உம்முடைய கிருபையை வாஞ்சிக்கிறேன். உம்முடைய குமாரனும், என் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம், நான் உம்மையே நம்பி இருக்கிறேன். இன்று உம்முடைய கிருபையை, உம்முடைய தயவை, உம்முடைய அன்பை நான் கேட்கும்படி பண்ணும், தகப்பனே! இந்த புதிய நாளில் நான் செல்ல வேண்டிய பாதையை எனக்குக் காட்டும். உமக்குப் பிரியமான வழி எது என்று எனக்குத் தெரியாது. ஆகவே, என் ஆத்துமாவை உம்மிடத்தில் உயர்த்துகிறேன். என் ஆத்துமாவைக் கண்டு என் மேல் மனமிரங்கும், என் தகப்பனே. நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்குக் காண்பியும். அதில் நடக்க தேவையான கிருபையை எனக்குத் தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன், என் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.

சங்கீதம் 143_8

தேவனுக்கு உன்னைத் தெரியும்

என் தாயின் கர்ப்பத்தில் என்னைக் காப்பாற்றினீர். – சங்கீதம் 139:13

அன்பான சகோதரனே, சகோதரியே! தேவனுக்கு உன்னைத் தெரியும். இன்று அல்ல. நீ உன் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்காக ஒப்புக்கொடுத்தபோதல்ல. நீ ஒரு பாவி என்று உணர்ந்து, தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபோதல்ல. இல்லை, எனக்கன்பானவர்களே. உலகத்தை உருவாக்குமுன்னே, தேவன் உங்களை அறிந்து இருந்தார். நீங்கள் தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகுமுன்னே, உங்களை பெயர் சொல்லி அறிந்தவர் அவர். உங்கள் தாயின் கர்ப்பத்தில் உங்களைக் காப்பாற்றி, இந்நாள் மட்டும் உங்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறவர் அவர். ஏனென்றால் அவர் உங்கள் சிருஷ்டிகர், உங்கள் பரமபிதா. தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவையே உங்களுக்காகக் கொடுத்தவர். ஒரு நல்ல அப்பாவைப் போல், தேவன் உங்களைக் குறித்து, சில திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். உங்கள் தோல்விகள் பற்றி அவருக்குத் தெரியும். உங்கள் குறைகளும் அவருக்குத் தெரியும். ஆனாலும், உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையையும், எதிர்காலத்தையும் கொடுக்கும்படியான திட்டங்கள் அவைகள்.

ஆகவே இன்று நடக்கிற சில காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையைத் தீர்மானிக்க விடாதிருங்கள், அன்பானவர்களே. தற்கொலை உங்களுக்கு ஒரு வழியே அல்ல. இன்று ஒருவேளை காதல் தோல்வியினால் உன் இருதயம் துவண்டு போயிருக்கலாம். ஆனாலும் இதுவும் கடந்து போகும். நீ எதிர்பார்த்த வேலை உனக்குக் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் இது உன் முடிவு அல்ல. நீ கனவு கண்ட படிப்பு உனக்குக் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இது அல்ல உன் வாழ்க்கையின் முடிவு. ஒரு கதவு மூடும்போது, தேவன் உனக்காக வேறொரு கதவை நிச்சயம் திறப்பார்.

நீ தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகும்போது, உன்னை அன்போடு நோக்கிப் பார்த்த அதே கண்களால், தேவன் இந்த வேளையும் உன்னை நோக்கிப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார். தேவனிடத்தில் வாருங்கள். அவர் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வாருங்கள். தம் அன்பினால் அவர் உனக்கு ஆறுதல் தருவார். உன்னைப் பெலப்படுத்தி, தம் திட்டங்களை உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார். நம்பி வா. ஆமென்.

சங்கீதம் 139_13

நீ யூதகுலமானால்…

“அவன் யூதகுலமானால், நீர் அவனை மேற்கொள்ளாமல் அவனுக்கு முன்பாகத் தாழ்ந்துபோவது நிச்சயம்.”
– எஸ்தர் 6:13

நீங்கள் யூதகுலமா? யூத கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்களா? கர்த்தரைப் பாடி மகிமைப்படுத்துகிறவர்களா? உங்கள் சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாலும், தேவனைப் பாடி துதிக்கிறவர்களா? ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் கூட உங்கள் விரோதிகள் உங்களுக்கு விரோதமாய் திட்டங்கள் தீட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் வளர்ச்சியைத் தடை செய்ய, உங்கள் பாதையில் தடைகற்களை அவர்கள் போட்டிருக்கலாம். ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் பலத்துக் கொண்டே இருக்கலாம்; அவர்கள் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கலாம். அது உங்கள் இருதயத்தைப் பயப்படுத்தலாம்.

ஆனால், திடங்கொள்ளுங்கள். கர்த்தரைத் துதியுங்கள். கர்த்தரை ஓயாமல் துதிக்கிற யூதாவின் கோத்திரமாய் நீங்கள் மாறுங்கள். நீங்கள் கர்த்தரைப் பாடி துதிக்கும்போது, எந்த எதிரியும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. அவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாகத் தாழ்ந்து போவது நிச்சயம். ஏனென்றால், நம் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து, யூதா கோத்திரத்து சிங்கமாய் இருக்கிறார்; அவர் உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற ஒவ்வொரு வல்லமையையும் ஜெயங்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே, அவரை துதியுங்கள்; இன்னும் அதிகமாய் மகிமைப்படுத்துங்கள்.

எஸ்தர் 6_13

சிலுவையைக் குறித்தே அல்லாமல்…

நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவையைக் குறித்தே அல்லாமல் வேறொன்றையுங்குறித்து மேன்மைபாராட்டாதிருப்பேனாக. – கலாத்தியர் 6:14

இந்த உலகத்தில் நாம் மேன்மைபாராட்ட எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. நம் நாட்டைப் பற்றி, நம்முடைய தாய் மொழியைப் பற்றி, நம்முடைய மதத்தைப் பற்றி, நம் ஜாதியைக் குறித்து, நம்முடைய வாழ்க்கையின் சாதனைகளைக் குறித்து, நம்முடைய குடும்பத்தைக் குறித்து, இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

ஆனால் இவை எதையும் குறித்து நான் மேன்மைபாராட்டாதபடி, நம் பரலோக தகப்பனாகிய தேவன் என்னைக் காப்பாராக. கிறிஸ்து இயேசுவின் சிலுவையைக் குறித்தே அல்லாமல், வேறொன்றையும் குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டாதபடி, தேவன் என்னைக் காப்பாராக.

ஏனென்றால் என் இரட்சிப்பு, என் மீட்பு, என் ஆசீர்வாதங்கள், என்னுடைய நித்திய ஜீவன் யாவும் கிறிஸ்து இயேசு சிலுவையில் செய்த தெய்வீகப் பரிமாற்றத்தினாலே மாத்திரம் எனக்கு வந்திருக்கிறது. ஆகவே, தேவனே, உம்முடைய குமாரனின் சிலுவையைக் குறித்தே மேன்மைபாராட்ட எனக்கு உதவும். என் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், பிதாவே, ஆமென்.

கலாத்தியர் 6_14

வெளிச்சம் தேவை

சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வீட்டின் முன்னே, சூரிய வெளிச்சம் படும்படியான இடத்தில் இருந்த ஒரு மரம், பெரிய அழகான, அருமையான மொட்டுக்களை விட்டிருந்ததை நாங்கள் கண்டோம். பார்க்கும்போதே கன்களுக்குக் குளிர்ச்சியாய், மனதுக்கு இதமாய் இருந்தது. ஆனால் அதே மரத்தின் சில கிளைகள் வீட்டின் கூரையின் நிழலில் சூரிய வெளிச்சம் அதிகம் படாத இடங்களில் வளர்ந்தது. அங்கேயிருந்த பூக்களோ வாடிப்போய், வதங்கிப் போய் இருந்தது. அந்த பூக்களைப் பார்க்கும்போதே, அவைகள் நல்ல பழங்களைக் கொடுக்காது என்று எங்களுக்குத் தெரிந்தது. ஒரே வேரும், ஒரே அடிமரமும் இருந்தாலும், ஏன் இந்த வித்தியாசம்? அநேக கிளைகள் தினமும் சூரிய வெளிச்சத்தில் பிரகாசமடைந்தது. சில கிளைகளோ நிழலில் இருந்து கெட்டுப்போயின.

நம்முடைய குணாதிசயங்களும் கூட தேவையான வெளிச்சம் இல்லாமல் போனால், கெட்டுப் போகும். நாம் ஆவியின் கனியைத் தரவேண்டும் என்றால், தினந்தோறும் வேத வெளிச்சத்தில் வளரவேண்டும். இருண்ட இடத்தில், வேத வெளிச்சத்தில் வளராத கிளைகள் பயனற்ற கனிகளைத் தான் தரும்: பெலவீனங்கள், உபதேச குழப்பங்கள், வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் இல்லாமல் அலைவது, நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெயம் இல்லாமல் இருப்பது, மற்றும் நம்முடைய நடத்தையில் சாட்சி இல்லாமல் இருப்பது போன்றவை வரும். ஆகவே நல்ல கனிகளை, அதினதின் காலத்தில் நாம் நேர்த்தியாக கொடுக்கும்படி, நம்முடைய முழு வாழ்க்கையையும், தேவனுடைய வேதத்தின் வெளிச்சத்திலும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முகப்பிரகாசத்திலும், ஒன்றும் மறைக்காமல் விவரித்து வாழ்வோமாக.

ஆவியின் கனி

கதவை மூடு

ஒரு மனிதன் ஒரு முறை தன் நண்பனுக்கு டெலிபோன் செய்ய, ரோட்டோரம் இருந்த ஒரு டெலிபோன் பூத்துக்குள் போய், போன் செய்தான். அவன் நண்பன் போனை எடுத்தான், ஆனால் அவனுக்கு ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்களின் இரைச்சல் மாத்திரமே கேட்டது. “சத்தமாய்ப் பேசு, நீ பேசுறது கேக்கவே இல்ல’’ என்று சொல்லிப் பார்த்தும் பயனில்லை. கடைசியில், அந்த நண்பன் சொன்னான்: “கதவை மூடு, அப்போது தான் நீ பேசுவது எனக்கும், நான் பேசுவது உனக்கும் கேட்கும்” என்று.

ஆம், தேவனின் சத்தத்தை நாம் கேட்கவேண்டுமானால், வெளியுலகத்திற்கு நாம் கதவை மூட வேண்டும். அப்படி செய்தால், நம் வாழ்க்கை மாறும்; நம் ஜெபங்கள் வல்லமையுள்ளதாக இருக்கும். அப்போது மீண்டும் வெளியுலகத்திற்கு போகும்போது, உலகம் சொல்வதை நாம் கேட்பது மாத்திரம் அல்ல, அந்த உலகத்திற்கு சொல்ல, நம்மிடத்தில் theஎவன் தந்த வார்த்தை இருக்கும்.

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது, உன் அறைவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, உன் கதவைப் பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம்பண்ணு; அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில்பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். – மத்தேயு 6:6

மத்தேயு 6_6