உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி

கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிணமுள்ளதாக்குவார்; நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும், வற்றாத நீரூற்றைப்போலவும் இருப்பாய். – ஏசாயா 58:11

மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவைக் கர்த்தர் திருப்தியாக்குவார். இந்த புதிய வருடத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்குக் கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் இதுவே. முன்பு சொன்னதுபோல, இந்த வருடம் உலகத்திற்கு மிகக் கொடிய வருடமாகவே இருக்கும். கடைசி காலத்தின் பேரழிவுகள் பூமியைத் தலைகீழாகப் புரட்டிப் போடுவதுபோல இருக்கும். ஆனால், தேவனுடைய பிள்ளையே, திடன்கொள். மிகுந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலும், உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார்.

கொடிய உஷ்ணக் காலத்தில், உனக்கு அருமையான நிழலாய்க் கர்த்தர் இருப்பார்; கடும் மழையின் காலத்தில் தப்பும் உறைவிடமாய் அவரே இருப்பார். வெள்ளம்போல சத்துரு வரும்போது, யெஹோவா நிஸி என்னும் ஜெயக்கொடியை ஆவியானவர் தாமே உனக்குமேல் பறக்கச் செய்வார். அந்தகார இருளிலும், இயேசு கிறிஸ்துவே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார். மகா வறட்சியான காலங்களிலும் கர்த்தர் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவார்.

ஏசாயா 58_11

நிணத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டதுபோல உன் ஆத்துமா திருப்தியாகும் (சங்கீதம் 63:5). வறட்சியினால் உன் வாய் உலர்ந்து போகாது, உன் உதடுகள் ஒட்டிக்கொள்ளாது. கர்த்தர் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குகிறதினாலே, உன் வாய் ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் கர்த்தரைப் பாடி மகிழும். ஆம், கடந்த வருடம், துக்கங்களின் மிகுதியால், உன் வாய் தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்திருக்கலாம். தேவனை பாடாமல் இருந்திருக்கலாம். உன் உதடுகள் நன்றி சொல்ல முடியாமல் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். உன் துக்கத்தையே பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கலாம். கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவேன்; உன் வாய் ஆனந்தகளிப்புள்ள உதடுகளால் என்னைப் போற்றும்.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கர்த்தருக்கு அன்பாயிருந்த சீஷன் கூறின ஆசீர்வாதம் உன்மேல் வந்ந்து பலிக்கட்டும். பிரியமானவனே, பிரியமானவளே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுபோல, நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். ஆமென்.

இயேசுவின் காலை…

அவன் காலைப் பிடித்துக்கொண்டாள். – 2 இராஜாக்கள் 4:27

1. சுகம் தான்.

2. ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே.

சூனேமியாள் எலிசா தீர்க்கதரிசியிடம் வந்தபோது, அவள் ஒரே ஒரு காரியம் செய்தாள். அவருடைய காலை அவள் பிடித்துக் கொண்டாள். அவள் அழவில்லை; கண்ணீர் விடவில்லை. அழுது புலம்பவில்லை. ஆனாலும் அவள் ஆத்துமா துக்கத்தால் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை நம் தேவனும், மனதுருகுகிற கர்த்தருமாகிய பிதாவுமானவர் எலிசா தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தி, அவள் அறிக்கையிட்டபடியே, அவள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் சுகம் தான் என்று சொல்லும்படி மாற்றினார்.

என் அன்பானவர்களே, ஒருவேளை ஒரு சிலர் போல, உங்கள் மனதில் இருக்கிறதை ஒரு கோர்வையாக உங்களால் சொல்ல முடியாதவர்களாய் நீங்கள் இருக்கலாம். உங்கள் இருதயத்தின் பாரங்களை எல்லாம் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்குப் போராட்டம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சூழ்ந்து இருக்கலாம். அப்படியே வார்த்தையில் சொல்லலாம் என்று தீர்மானித்தாலும், துக்கம் தொண்டையை அடைக்க, வெறும் கண்ணீர் மாத்திரமே வருகிறது… என்ன செய்வது? கலங்காதே, திகையாதே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதங்களைப் பற்றிக்கொள். வேறு ஒரு இடம் இல்லை நமக்கு ஆறுதல் தர. நம்முடைய எல்லா பாரங்களையும், கவலைகளையும், துக்கங்களையும் நம்மால் சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குத் தெரியும். அவருக்குப் புரியும். அன்பான புன்னகையோடு அவர் உன்னை இப்போது பார்க்கிறார். பார்த்து, உன்னிடம் சொல்கிறார்: எல்லாம் சுகம் தான்! ஆமென், அப்படியே ஆகட்டும்.

இயேசுவின் பாதத்தில்

ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே

போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே. – 2 இராஜாக்கள் 4:24

நேற்றைய தினம், “சுகம் தான்” என்று சூனேமியாளுடன் சொல்லி, இந்த கடைசி மாதத்துக்குள் பிரவேசித்தோம். பரலோகத்திலிருக்கிற நம்முடைய பிதா, தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு அப்படியே சகலவற்றையும் சுகமாயிருக்கும்படி செய்வாராக.

துக்கம் அவள் ஆத்துமாவை நிரப்பின உடனே, அந்த சூனேமியாள், தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவைப் பார்க்கும்படி புறப்பட்டாள். அப்படி புறப்பட்டபோது, அவள் தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்குக் கொடுத்த கட்டளை தான்: போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே.

தேவனுக்குப் பிரியமானவர்களே! உங்கள் இருதயம் துக்கத்தினால் சோர்ந்துபோயிருக்கிறதோ? ஆத்துமா அநேக பிரச்னைகளினாலே துவண்டு போய் இருக்கிறதோ? அந்த சூனேமியாளுடைய வார்த்தையின்படியே செய்யுங்கள். தேவனுடைய மனுஷனைச் சந்திக்க தான் அவள் போனாள்; ஆனால் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும், தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். அவரிடம் வாருங்கள். நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே அவரைத் தேடினால் போதும், அவர் வருவார். வந்து, துக்கத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஆத்துமாவிடம் சொல்வார்: சுகம் தான். ஆமென்.

ஓட்டத்தை

சுகம் தான்!

அவள்: சுகந்தான் என்று சொல்லி… – 2 இராஜாக்கள் 4:26

இந்த சூனேமியாளுடைய ஒரே மகன் இறந்து விட்டான். ஆனால் அவள் புருஷன் கேட்கும்போது, எல்லாம் சரியாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறாள். எலிசா தீர்க்கதரிசியின் வேலைக்காரனாகிய கேயாசி விசாரிக்கும்போதும், சுகந்தான் என்று சொல்கிறாளே அல்லாமல், தன்னுடைய உள்ளத்தின் துக்கங்களை அவள் சொல்லவில்லை.

அதனால் அவள் உள்ளத்தில் துக்கமோ, துயரமோ இல்லாமல் இல்லை. எலிசா சொல்கிறார்: அவள் ஆத்துமா துக்கமாயிருக்கிறது என்று (2 இராஜாக்கள் 4:27). ஆனால் தனக்கு ஓர் ஆசீர்வாதமாய் ஒரு பிள்ளையைக் கொடுத்த கர்த்தர், அந்த ஆசீர்வாதம் வீணாய்ப்போக விடமாட்டார் என்று அவள் விசுவாசித்தாள்; அந்த விசுவாசத்தை அறிக்கையாகச் செய்தாள். அவள் வார்த்தையின்படியே, அவள் வாழ்க்கை சுகமாய் மாறிற்று.

எனக்குப் பிரியமானவர்களே! இந்த 11 மாதங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததோ, எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் இந்த 12 மாதத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்திருக்கும் இந்த வேளையில், பரலோகத்தில் இருக்கும் நம்முடைய நல்ல பிதா உங்களை நோக்கிப் பார்க்கிறார். உங்கள் ஆத்துமா துக்கத்தால் நிறைந்திருக்கிறதைக் காண்கிற பரம பிதா, உங்கள்மேல் மனதுருகி, உங்களிடம் சொல்கிறார்: சுகம் தான். ஆமென்.

விசுவாசியுங்கள். சுகம் தான்! இதுவே இந்த 12-ஆம் மாதம் முழுவதும் உங்களுடைய விசுவாச அறிக்கையாய் இருக்கட்டும். சகல ஆறுதலின் தேவன் இந்த மாதத்தில், எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சுகமாய் மாற்றித் தருவாராக. நீங்கள் பட்ட ஒவ்வொரு உபத்திரவத்தையும், உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு ஏமாற்றங்களையும், தோல்விகளையும், உங்கள் ஒவ்வொரு கண்ணீர்த்துளிகளையும் கூட கர்த்தர் வெற்றியாக, ஜெயமாக மாற்றித் தருவாராக. இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களை வழிநடத்தும் விதத்தைக் காண்கின்ற யாவரும் உங்களைக் குறித்து சொல்லட்டும்: சுகம் தான். நம்ம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், அப்படியே ஆகக்கடவது. ஆமென்.

2 இராஜாக்கள் 4_26

பிலிப்பியர் 1:29

கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.

கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடுபடுகிறது ஒரு பாரமான காரியம் அல்ல; அது தேவன் நம்மேல் சுமத்துகிற ஒரு சுமக்க முடியாத சுமையும் அல்ல. அது நமக்கு அருளப்பட்ட ஒன்று. எப்படி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறது ஒரு சந்தோஷமான காரியமோ, அப்படியே அவருக்காகப் பாடுபடுவதும் ஒரு சந்தோஷமான காரியமே.

எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தோஷத்தோடு நம்முடைய இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டோமோ, அதே சந்தோஷத்தோடு அவருக்காகப் பாடுபடுவதையும் ஏற்றுக்கொள்வோம். அவருடைய நுகம் எளிது.

%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%b0%e0%af%8d-1-29

முட்டாளோ, புத்திசாலியோ – கணக்கே இல்லை

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். – சங்கீதம் 23:1

கடந்த முறை பார்த்தோம், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்க வேண்டுமானால், நான் செம்மறி ஆடாய் இருக்க வேண்டும்.

செம்மறி ஆட்டின் குணாதிசயங்களில் ஒன்று மேய்ப்பனுக்கு பின்னாலே சென்று கொண்டிருப்பது. சிலர் சொல்கிறார்கள் – செம்மறி ஆடு ஒரு முட்டாள் விலங்கு; அதற்கு சுய புத்தியே கிடையாது என்று. அப்படியே கிறிஸ்தவர்களும் இருக்க வேண்டும்; ஒரு முட்டாள்போல இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றவேண்டும் என்று. ஒரு சிலருக்கு இதில் உடன்பாடு கிடையாது. ஏனென்றால் 1. செம்மறி ஆடு புத்திசாலியான ஆடு; 2. நான் முட்டாள் என்று சொல்ல நீ யார் என்ற கேள்வி.

ஆனால் இதில் நாம் முக்கியமான காரியத்தை மறந்து விடுகிறோம். செம்மறி ஆடு முட்டாளா, புத்திசாலியா என்பது காரியம் அல்ல, அது தன் மேய்ப்பனுக்கு கீழ்ப்படிகிறது என்பதே காரியம்.

செம்மறி ஆடு

சரி, செம்மறி ஆடு ஒரு முட்டாள் பிராணி என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அதனால் என்ன? அதன் மேய்ப்பர் சர்வஞானமுள்ள தேவன்;சகலமும் அறிந்தவர். அந்த மேய்ப்பரின் குரலைக் கேட்டு பின்பற்றும்போது, அந்த ஆடு ஒருபோதும் வழி தவறி போகாது.

அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் பேதையராயிருந்தாலும் திசைகெட்டுப் போவதில்லை. – ஏசாயா 35:8

நான் கடைந்தெடுத்த முட்டாளாக இருக்கலாம். ஆனால், என் மேய்ப்பராகிய இயேசு கிறிஸ்து நான் திசைகெட்டுப் போக ஒருபோது விடமாட்டார். அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் அவர் நடத்திச் செல்வார். ஆமென்.

சரி, செம்மறி ஆடு ஒரு புத்திசாலியான விலங்கு என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அதினால் ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஏனென்றால், மேய்ப்பன் என்று ஒருவன் இருக்கும்வரை, செம்மறி ஆடு எதைக் குறித்தும் கவலைப்படுவதில்லை. தன் மேய்ப்பனை அது சந்தேகப்படாமல் பின்தொடர்ந்து செல்லும். தன்னுடைய மேய்ப்பனைப் பற்றி, அந்த ஆட்டுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.

நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். – 2 தீமோத்தேயு 1:12

ஆகவே அந்த நல்ல மேய்ப்பனை தொடர்வேன். அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் என்னை மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்களண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுவார். நான் ஒன்று மட்டும் செய்வேன். என் சுயபுத்தியின் மேல் சாயாமல், என் வழிகளெல்லாம் அவரையே நினைத்துக்கொள்வேன். அவர் காரியத்தை வாய்க்கச்செய்வார். ஆமென்.

நீதிமொழிகள் 3_5 6

நான் செம்மறி ஆடா?

அடிக்கடி கிறிஸ்தவர்கள் குழம்புகிறது 23-ஆம் சங்கீதத்தினால் தான். கர்த்தர் தானே என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; ஆகவே நான் தாழ்ச்சியடையாத, ஒரு குறைவும் இல்லாத வாழ்க்கைதானே வாழவேண்டும். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில்  குறைவுகளும், தாழ்வுகளும், ஏமாற்றங்களும் தான் எத்தனை எத்தனை. சில தோல்விகள் வாழ்க்கையையே உருக்குலைத்து  போடுகிறது. அப்படி என்றால் அந்த தாழ்ச்சியடையாத வாழ்க்கை எங்கே என்று கேள்விகள் எழும்பும்.

ஆனால் பிரச்னை தேவனிடத்திலோ, அவருடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலோ இல்லை. நாம் கர்த்தரை மேய்ப்பராக தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பிரச்னை நாம் செம்மறி ஆடாக மாறவே இல்லை என்பது தான்.

அவர் வார்த்தைக்கு செவிகொடாமல் நம்மை கடினப்படுத்திக் கொள்ளும்போது, எருமை மாடாக இருக்கிறோம். வாழ்க்கையின் பாரங்களை கிறிஸ்து இயேசுவினிடத்தில் இறக்கி வைக்காமல், நாம் சுமந்து செல்லும்போது, பொதி சுமக்கிற கழுதையாக இருக்கிறோம். இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் கடைசி வரை செம்மறி ஆடாக மாத்திரம் நாம் மாறுவதே இல்லை. ஆனால் கர்த்தரோ செம்மறி ஆடுகளுக்குத்தான் மேய்ப்பராக இருக்கிறார்.

அப்படி என்றால் நாம் பதில் அளிக்க வேண்டிய கேள்வி: நான் செம்மறி ஆடாய் இருக்கிறேனா? இருந்தால், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை.

தேவ சித்தமானால், வருகிற நாட்களில், செம்மறி ஆட்டைக் குறித்து சில காரியங்கள் தியானிக்க கர்த்தர் உதவுவாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 23_1 செம்மறி