தகப்பனின் அன்பு

தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனைச் சிட்சிக்கிறதுபோல, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனைச் சிட்சிக்கிறார். – நீதிமொழிகள் 3:12

நம் கர்த்தரின் அன்பு, ஒரு தகப்பனின் அன்போடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒரு நல்ல தகப்பன் தன் பிள்ளைக்குத் தேவையானதைத் தருவார். அதிலே சிட்சையும் அடங்கும். ”தண்டனை” அல்ல, சிட்சை.

1. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை சந்தோஷமாய்ச் சிட்சிக்கிறது இல்லை. அதேப்போல் கர்த்தர் நம்மை மனப்பூர்வமாய் சஞ்சலப்படுத்துகிறது இல்லை. நமக்காகப் பரிதாபப்பட்டு, மனதுருகி, வேறு வழி இல்லாததினால், சிட்சிக்கிறவர் தான் நம் தேவன். ஆகவே, அவர் நம்மை சிட்சிக்கும்போது, நம் மனதில் அவருடைய அன்பையும், மனதுருக்கத்தையும், இரக்கத்தையும், கிருபையையும் நினைத்துக்கொள்வோம்.

2. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை அன்போடு சிட்சிப்பானே அல்லாமல், கொடூரமாய்ச் சிட்சிக்க மாட்டான். நம் கர்த்தரும் நம்மை ஒருநாளும் கொடுமைப்படுத்த மாட்டார். சிற்சில வேளைகளில் நம் திராணிக்கு மீறி அவர் சிட்சிக்கிறதுபோல, நம் பாவங்களைக் காட்டிலும் அவர் கொடுக்கிற சிட்சை அதிகமாய் இருக்கிறதுபோலும் தெரியும். ஆனால் எல்லாவற்றிலும் தேவனின் அன்பின் கரமே நம்மை சிட்சிக்கிறது என்று நாம் மறந்துவிட வேண்டாம்.

3. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையின் நலனுக்காகவே சிட்சிக்கிறான். அப்படியே நம் கர்த்தரும் நம்முடைய நலனுக்காகவே நம்மை சிட்சிக்கிறார்.

ஆகவே, கர்த்தர் நம்மைச் சிட்சிக்கும்போது, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறார் என்று அறிந்து, கர்த்தரை மகிழ்ச்சியோடு அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். நாம் சுத்தப்பொன்னாக விளங்கும்படி அவர் செய்வாராக. ஆமென்.

நீதி 3_12

Advertisements

செவிகொடுங்கள்

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான். – நீதிமொழிகள் 1:33

நீதி 1_33

இந்த ஜூன் மாதம் முதல் நாளன்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான்.

நாம் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடுக்கும்போது, மூன்று காரியங்களைக் கர்த்தர் வாக்குப்பண்ணுகிறார்.

1. நீங்கள் விக்கினங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை வாழும்படி செய்வார்.
2. ஆபத்திற்குப் பயப்படாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலும், நீங்கள் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படாதிருப்பீர்கள். சிங்கம்போல் தைரியமாய் இருப்பீர்கள்.
3. அமைதியாய் இருப்பீர்கள். எதைக் குறித்தும் மனம் சஞ்சலப்படாத வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள்.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். கர்த்தர் அப்படியே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

The LORD Himself…

The LORD Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged. – Deuteronomy 31:8 (NIV)

As we enter this New Year, the LORD gives this promise to us: I will go before you; I will be with you.All your troubles, problems must go through Me first. I will never leave you nor forsake you, for I AM Immanuel – God with you. Do not be afraid; do not be discouraged.

Yes, dear child of God, the Lord Himself will go before us. Jesus Christ will be with us always; He will never leave you nor forsake you. So let us not give unto fear or be discouraged. May the LORD bless us according to this promise, in this new year, through His Son and our Redeemer Jesus Christ. Amen.

Deuteronomy 31_8

கர்த்தர் தாமே…

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம். – உபாகமம் 31:8

இந்த புதிய வருடத்திற்குள் வந்திருக்கிற நமக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார்: நானே உனக்கு முன்பாகப் போவேன். உன் தடைகள், கோணல்கள், போராட்டங்கள் எல்லாம் என்னைத் தாண்டியே ஆகவேண்டும். நான் உன்னோடு இருப்பேன். நான் இம்மானுவேல். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. நீ பயப்பட வேண்டாம். நீ கலங்க வேண்டாம்.

ஆமென், தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தர் நமக்கு முன்பாகப் போகிறார். இயேசு நம்மோடு இருப்பார். அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை, நம்மைக் கைவிடுவதுமில்லை. நாம் பயப்படவும் கலங்கவும் தேவையில்லை. இந்த புதிய வருடத்தில் கர்த்தர் நம் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நம்மையும், நம் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

உபாகமம் 31_8

In You, I trust

Cause me to hear Your loving-kindness in the morning, for in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to You. – Psalm 143:8 (NKJV)

My dear Father in Heaven, this morning, I seek above everything, Your loving-kindness. Through Jesus Christ, Your Son and my Redeemer, I trust in You, my Eternal Father. May I hear Your loving-kindness, Your love, Your grace and Your favor this morning. As the day is breaking, cause me to know the way in which I should walk. For I do not know the steps I need to take. I lift my soul to You. Look at my soul, dear Father, have mercy on me, and show me the way I should walk; and give grace so that I can walk in the path that You have destined for me. Through Jesus, I ask. Amen.

Psalm 143_8

God knows you

You covered me in my mother’s womb. – Psalm 139:13 (NKJV)

Dear friend, God knows you. Not today. Not when you surrendered your life to Him. Not when you realized that you are a sinner. No, no… God knew you even before this world was created. God knew you by name even before you were formed in your mother’s womb. God covered you in your mother’s womb, protected you and even to this day, knows your every doing. Because He is your Creator. Because He is your Father. Because, like a good Father, He has plans for you. Plans that include all your failures. Plans that take into account all your shortcomings. Plans to give you hope and a future.

So, don’t let something that happens today to decide your life. Suicide is not an option, dear friend. A love failure is but temporary; it will fade away. Not getting a job that you desired is not the end of your life. Your life will move on. Not getting an education that you dreamt of, need not be the end of the road for you. When one door closes, God opens another door for you. The same eyes that looked at you, with compassion as you were formed in your mother’s womb, are still looking at you – with the same love and compassion. Come to God. Come to His Son Jesus Christ. And He will quiet you with His love. Amen.

Psalm 139_13

If you are a Jew…

“If Mordecai, before whom you have begun to fall, is Jewish, you won’t overcome him, because your downfall is certain.” – Esther 6:13 (HCSB)

Are you a Jew? Are you from the tribe of Judah, the tribe that praises the Lord? Are you praising the Lord, no matter what your circumstances are? Probably at this very moment, your enemies are preparing something against you… great obstacles are placed in your path, to hinder your growth… and the enemies are becoming all the more powerful every day and whatever they do, they are successful and does it scare you? Then praise the Lord, be from the tribe of Judah, for when you are praising the Lord, no enemy will be able to overcome you, because their downfall is certain – for the Lion of Judah, Jesus Christ, our Savior and Redeemer, has overcome every single power that is against you. So, praise Him, and praise Him more.

Esther 6_13