மெய்ஞ்ஞானம்

கர்த்தர் நீதிமான்களுக்கென்று மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார். – நீதிமொழிகள் 2:7

இந்த வசனத்தில் நாம் தியானிக்க வேண்டிய இரண்டு காரியங்கள் உண்டு. கர்த்தர் நீதிமான்களுக்கு மெய்ஞ்ஞானத்தைத் தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படவில்லை. அவர்களுக்காக மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார். நமக்கு ஞானம் வேண்டும் என்றால், அவரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதைத்தான் யாக்கோபு சொல்கிறார்.

உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்துகொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும். – யாக்கோபு 1:5

அப்படியென்றால் நாம் மெய்ஞ்ஞானத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். கேட்கிறவனே பெற்றுக்கொள்வான். இந்த நாளிலே அதற்காக ஜெபிக்கலாம்.

இரண்டாவது காரியம், மெய்ஞ்ஞானமானது நீதிமான்களுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் கல்வாரி சிலுவையண்டையில் வந்து, கிறிஸ்து இயேசுவையே நம் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, நீதிமான்கள் ஆகிறோம். ஏனென்றால் கிறிஸ்து இயேசு தாம் தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார். – 1 கொரி. 1:31

ஆகவே அண்டிவருவோம் நம் இயேசுவண்டை. அவரை, மெய்ஞ்ஞானத்தை, பிதாவினிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

நீதி 2_7

Advertisements

Conception of rest

“My own peace I give to you” (John 14:27, Weymouth).

Two painters each painted a picture to illustrate his conception of rest. The first chose for his scene a still, lone lake among the far-off mountains.

The second threw on his canvas a thundering waterfall, with a fragile birch tree bending over the foam; and at the fork of the branch, almost wet with the cataract’s spray, sat a robin on its nest.

The first was only stagnation; the last was rest.

Christ’s life outwardly was one of the most troubled lives that ever lived: tempest and tumult, tumult and tempest, the waves breaking over it all the time until the worn body was laid in the grave. But the inner life was a sea of glass. The great calm was always there.

At any moment you might have gone to Him and found rest. And even when the human bloodhounds were dogging Him in the streets of Jerusalem, He turned to His disciples and offered them, as a last legacy, “My peace.”

Rest is not a hallowed feeling that comes over us in church; it is the repose of a heart set deep in God. — Drummond

John 14_27

The Holy Spirit helps us

We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. – Romans 8:26

In our weaknesses. There are three things to note here.

  1. I must know what my weaknesses are. Unfortunately, that is the toughest part in assessing one’s own self. How many times have I considered something to be my strong forte, only to realize that it was my Achilles’ heel all along. And those things that I considered as my weaknesses have made me endearing to others. So, I have a trouble even with the starting point. But the Spirit of God knows my weaknesses – after all, the Manufacturer will know the defects better.
  2. Second thing is, even if I know my weaknesses, I do not know what to pray for. For me, a weakness is something to get rid of; something that makes me inherently weak. But I never stop to consider that the Creator left that weakness for a purpose, for teaching me something, to make sure that pride does not take over, or for His greater glory… I have no idea. But the Spirit of the LORD knows why the defect, why that weakness was placed in the first place to begin with. Since He knows the will of God, He prays accordingly.
  3. Finally, in the moment of weaknesses, especially when we are hit from a direction we were not expecting, we lose heart. We may be able to sigh, but we won’t be praying. How many times when I had realized my weaknesses, I had given up and curled up in fetal position. The last thing I wanted to do at those times was to go to the Lord Who strengthens me… but the Spirit of the Lord prays for me, with sighs that cannot be expressed.

In this day of the Lord, let us be filled with the Spirit of the Lord Who helps us in our weaknesses. Amen.

Romans 8_26

நவம்பர் 03 2016

உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார். – நீதிமொழிகள் 3:5-6

வாழ்க்கையின் ஆரம்பங்களிலோ, நம்மால் இனி எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற நிலைமையிலோ, முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருப்பது கஷ்டம் அல்ல; வேறு வழியும் கிடையாது. ஆனால் வாழ்க்கையில் வசந்த காலங்கள் வரும்போது, வாழ்க்கை துளிர்விட ஆரம்பிக்கும்போது, உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்கிறாயா? இல்லை, உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாய்ந்துக் கொள்கின்றாயா?

ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் உலர்ந்துபோன ஆரோனின் கோலை துளிர்க்கச்செய்ததுபோல, உன் வாழ்க்கையைத் துளிர்க்கச் செய்த கர்த்தர், இனியும் உன் வாழ்க்கையைச் செழிக்க வைப்பார். நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில், உன் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் பாதைகளைச் செம்மைப்படுத்தினவர் இனியும் செம்மைப்படுத்துவார். அவரையே நினைத்துக்கொள். இயேசு உன்னை நடத்துவார். ஆமென்.

%e0%ae%a8%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-3-5_6

Philippians 1:29

For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake.

Granted – the word used here denotes something given as a gift, given as a favor. So, we have two-fold gift from God. One is to believe in Jesus Christ, His Son. And the other is, to suffer for His sake.

Suffering for the sake of Jesus Christ is not a burden that the Lord has imposed upon us; it is not something that we need to clench our teeth in pain and have to suffer through. It is a gift given to us. It is a favor that God is doing to us. For those who have accepted Jesus Christ as their God and Savior, let us not stop there; let us also accept, with joy, that we are counted worthy to suffer for His sake. For those who have not made up your mind, trust in Jesus Christ. For His yoke is easy and His burden is light.

philippians-1-29