கதவை மூடு

ஒரு மனிதன் ஒரு முறை தன் நண்பனுக்கு டெலிபோன் செய்ய, ரோட்டோரம் இருந்த ஒரு டெலிபோன் பூத்துக்குள் போய், போன் செய்தான். அவன் நண்பன் போனை எடுத்தான், ஆனால் அவனுக்கு ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்களின் இரைச்சல் மாத்திரமே கேட்டது. “சத்தமாய்ப் பேசு, நீ பேசுறது கேக்கவே இல்ல’’ என்று சொல்லிப் பார்த்தும் பயனில்லை. கடைசியில், அந்த நண்பன் சொன்னான்: “கதவை மூடு, அப்போது தான் நீ பேசுவது எனக்கும், நான் பேசுவது உனக்கும் கேட்கும்” என்று.

ஆம், தேவனின் சத்தத்தை நாம் கேட்கவேண்டுமானால், வெளியுலகத்திற்கு நாம் கதவை மூட வேண்டும். அப்படி செய்தால், நம் வாழ்க்கை மாறும்; நம் ஜெபங்கள் வல்லமையுள்ளதாக இருக்கும். அப்போது மீண்டும் வெளியுலகத்திற்கு போகும்போது, உலகம் சொல்வதை நாம் கேட்பது மாத்திரம் அல்ல, அந்த உலகத்திற்கு சொல்ல, நம்மிடத்தில் theஎவன் தந்த வார்த்தை இருக்கும்.

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது, உன் அறைவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, உன் கதவைப் பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம்பண்ணு; அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில்பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளிப்பார். – மத்தேயு 6:6

மத்தேயு 6_6

Shut the door!

A man went inside a telephone booth and dialled the number of a friend. When the connection was made, the friend kept saying, “I can’t hear you; speak louder; I can’t hear you.” All he cold hear was the roar of traffic in the background. “Shut the door so I can hear,” he said to the caller. In order to hear God’s voice speaking to you, you’ve got to shut the door to the outside world so that its enticements won’t distract you. Doing this could change your whole life. Then when you go back into the crowd, you’ll not only be able to listen to what the world has to say, but you’ll have something to say to the world that you’ve personally heard from God.

But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.
– Matthew 6:6

Heavens-door

என் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள்

கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். – சங்கீதம் 37:4

என் இருதயமே, ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கிறாய்? எதிர்காலத்தைக் குறித்த பயங்கள் உன்னை வாட்டிக்கொண்டிருக்கிறதோ? இல்லை, உன் ஆழத்தில் ஒருவேளை கர்த்தர் எனக்கு சொன்னதை எல்லாம் செய்யாமல் போய்விடுவாரோ என்ற அவிசுவாசம் உன்னோடு போராடிக்கொண்டிருக்கிறதோ? உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் உனக்கு கிடைக்குமோ, கிடைக்காதோ என்ற போராட்டமோ?

ஓ என் இருதயமே, இந்த உன் அவிசுவாசங்களின் நடுவிலும், உன் கேள்விகளின் நடுவிலும், நீ விசுவாசித்து ஆராதிக்கிற தேவன் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களைச் செய்கிறவர் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாய்.  அவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாய். நீ விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாய். உன்னை நேசிக்கிற பரம பிதா, தம்முடைய ஒரே குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவையே உனக்காக ஒப்புக்கொடுத்தவர் – நீ அவரை அறிந்திருக்கிறாய். இன்னும் ஏன் துக்கத்தோடு இருக்கிறாய், என் இருதயமே? உன் எஜமானன் உன்னிடத்தில் ஒரு சின்ன காரியம் மாத்திரமே கேட்கிறார் – உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அருள்செய்ய அவர் கேட்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று மாத்திரமே – நீ என்னில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு.

ஓ, நீ கேட்பது புரிகிறது – என் சூழ்நிலைகள் காரிருள் சூழ்ந்திருக்கிறது; அடுத்த அடி என்ன செய்வது என்று கூட எனக்குத் தெரியவில்லை. இதில் நான் எப்படி கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்க முடியும் என்று கேட்கிறாய்? ஆனால், என் ஆத்துமமே, எப்போதிருந்து உன்னை சிருஷ்டித்த தேவனிடத்தில் நீ மனமகிழ்ச்சியாயிருக்க, சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளும், மனிதர்களும் தடையாக இருக்க முடிந்தது? உன் மீட்பரும், இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி, எத்தனை முறை நீ அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவோடு சேர்ந்து சொல்லி இருக்கிறாய் – “ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர்; நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர்.” மறந்து போனாயோ? பேதுருவோடு, அந்த கடற்கரையிலே நீயும் நின்று, உடைந்த உள்ளத்தோடு, கண்ணீர் ததும்பும் கண்களோடு, நெஞ்சம் விம்ம, நீ அந்த வார்த்தைகளை சொன்னதை நினைத்துப் பார். அந்த வார்த்தைகளை உண்மையாகத்தானே நீ சொன்னாய்? இப்போதும் அந்த தெய்வீக அன்பு உன்னை நிரப்பட்டும். கிறிஸ்துவின் கல்வாரி அன்பும், பரமபிதாவின் தந்தைக்குரிய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவரின் பரிசுத்தமான அன்பும் உன்னை நிரப்பட்டும். அந்த அன்பினால் நீ அவரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய்; அவர் உன் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருளிச்செய்வார்.

சங்கீதம் 37_4

Desires of my heart

Delight yourself in the LORD and He will give you the desires of your heart. – Psalm 37:4 (NIV)

Oh, my heart! Why are you downcast? Are you feeling downcast because your future looks bleak? Or, deep inside you, my dear heart, are you worried that the Lord may not fulfil His promises to you? Are you wondering whether your desires will be satisfied?

Oh, my heart! You know that amidst all these unbelief and questions, you still believe in the miracle-working God; you believe in the LORD God Who is faithful to His promises. You know who you have believed – the loving Eternal Father, Who gave His only Son for you – you know that and you believe that. So, why are you downcast? Hasn’t your Master given a simple command to you, a very simple command to follow so that you can have the desires of your heart – delight yourself in Me. That’s all He is asking.

Oh, I understand. You are wondering when everything looks so dark and bleak, how can I delight in the Lord? But, my dear heart, when is your delight in the Lord dictated by the external circumstances? How many times you have told Jesus, your Saviour and your Redeemer, that confession Peter made… “Lord, You know all things and You know that I love You.” How many times when you said that, you were right there with Peter, with a broken heart, with eyes swelling up with tears, with a voice struggling to control your emotions? You meant those words, didn’t you? Now, tell those words again and let His love fill your heart and you will delight in Him. Yes, my dear heart, may your heart be filled with the love of God our Father, with the love of Jesus Christ, His only Son and with the love of the Holy Spirit. Delight in Him and He will give you the desires of your heart.

Psalm 37_4

உண்மையுள்ள வாக்குத்தத்தம்

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. – யோசுவா 1:5

எங்கள் பரலோக தகப்பனே! நாங்கள் உம்மை ஏற்றுக்கொண்ட நேரத்தில், அறியாதவர்களாய், திசை தெரியாதவர்களாய் இருந்தபோது, இந்த வாக்குறுதியை நீர் தந்தீர். உம்முடைய குமாரனும் எங்கள் இரட்சகருமான கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நாங்கள் காலடி எடுத்து வந்தபோது, நான் உன்னைவிட்டு விலகமாட்டேன், உன்னைக் கைவிடவும் மாட்டேன் என்று எங்களுக்குச் சொன்னீர். இத்தனை வருடங்கள் கழித்து, நாங்கள் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, நீர் உம்முடைய வார்த்தையில் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறீர் என்பதை நினைத்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம்.

கர்த்தாவே, இந்த பாதையில், நாங்கள் அநேகந்தரம் உமக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இல்லை; ஆனால் நீரோ உம்முடைய வார்த்தையில் எப்போதும் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறீர். சிற்சில வேளைகளில், உம்மை நாங்கள் மறந்து கூட போனோம். ஆனால், எங்கள் பரலோக தகப்பன் நீர், ஒருபோதும் எங்களையும் மறக்கவில்லை, எங்களுக்கு நீர் சொன்ன வாக்குத்தத்ததையும் மறக்கவில்லை. அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். உமக்கு உம்முடைய குமாரனும், எங்கள் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மகிமை செலுத்துகிறோம். ஆமென்.

யோசுவா 1_5

A faithful promise

I will never leave you nor forsake you. – Joshua 1:5 (NIV)

Oh our loving Father in Heaven! You gave this promise to us, when we were young and naive. When we took baby steps in Your Son and our Lord Jesus Christ, You promised never to leave us nor to forsake us. Years have passed by and when we turn back and look, we are amazed to see how truthful You are to Your promise. There were times when we were not faithful to You, Lord, but You have been always faithful to Your promise. There were times when we even forgot You, but, in Your divine love, You never forgot us and You never forgot this promise that You gave us. Till this day, till this very moment, You have never left us nor forsaken us.

Dear heavenly Father, help us to realize more of Your love, more of Your faithfulness and the surety of promises through our Saviour Jesus Christ. Help us to be rest assured in this promise and keep singing Your praises all the time. In the precious Name of Jesus, we ask. Amen.

Joshua 1_5

சமாதானத்தைத் தேடி…

சமாதானத்தைத் தேடி, அதைத் தொடர்ந்துகொள். – சங்கீதம் 34:14

அமெரிக்காவின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை வடிவமைத்தவர்களில் ஒருவராகிய பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளினை, ”அமெரிக்காவின் அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஒரு ஏமாற்று வேலை” என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் ஓயாமல் திட்டிக் கொண்டிருந்தான். “அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் எங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சந்தோஷம் எங்கே?” என்று கேட்டு நச்சரித்துக்கொண்டிருந்தான். ஒரு புன்னகையுடன், பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் சொன்னார்: ”நண்பனே, அரசியலமைப்புச் சட்டம் உனக்கு சந்தோஷத்தைத் தேடுகிற உரிமையைத் தான் கொடுக்கிறது. நீ தான் சந்தோஷத்தைத் தேட வேண்டும்.”

சங்கீதம் 34:14-இல் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் நமக்குச் சொல்கிறது: சமாதானத்தைத் தேடி, அதைத் தொடர்ந்துகொள்.

சங்கீதம் 34_14