உமது வார்த்தையின்படி

நான் பிழைத்திருப்பதற்கு உமது வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும்; என் நம்பிக்கை விருதாவாய்ப்போக என்னை வெட்கத்திற்கு உட்படுத்தாதேயும். – சங்கீதம் 119:116

உமது வார்த்தையின்படியே, கர்த்தாவே, என்னை ஆதரித்தருளும். ஏனென்றால் உமது வார்த்தை மாறாதது. உமது வார்த்தை அழியாதது. இந்த உலகம் அழிந்து போகும். இதில் உள்ள யாவும் ஒருநாள் மாறிப்போகும். இதின் காரியங்கள் யாவும் உலர்ந்து போகும். ஆனால், தேவனே, உம்முடைய வார்த்தை மாறாது, அழியாது. அது என்றென்றும் நிலை நிற்கும். ஆகவே, ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும். நான் நிச்சயமாய்ப் பிழைப்பேன், ஏனென்றால் உம் வார்த்தை எனக்கு ஜீவன். நான் வெட்கப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் உம் வார்த்தை சொல்கிறது: என் நம்பிக்கை வீண்போகாது. ஆகவே உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உம்முடைய வார்த்தையும் என் கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மகிமையும் செலுத்துகிறேன். ஆமென்.

சங்கீதம் 119_116

Acc0rding to Your Word

Uphold me according to Your word, that I may live; and do not let me be ashamed of my hope. – Psalm 119:116

According to Your Word, Lord, uphold me. For Your Word alone does not change; Your Word does not perish. Everything in this world will pass away, will change and will wither away. But not Your Word. So, Lord, uphold me, according to Your Word. I shall surely live. For Your Word gives me life. And I will not be ashamed of my hope. For Your Word promises me so. So, I will live and praise You, Lord. I will not be put to shame, and I will exalt You, O my God! For You alone, deserve all the glory, honour and strength. Through Your Son and our Saviour Jesus Christ. Amen.

Psalm 119_116

தேவனுடைய ஆவியினாலே

பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். – சகரியா 4:6

ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நம்முடைய பலத்தினாலோ, நம்முடைய பராக்கிரமத்தினாலோ, இல்லை, நம் தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்தினாலோ வாழ்ந்து வெற்றி பெற முடியாது. சேனைகளின் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நாம் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கையே, உண்மையான ஜெயமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாகும். எதை சார்ந்து இருக்கிறோம்? நம்முடைய சொந்த முயற்சிகளையா, நம்முடைய பலத்தையா, பராக்கிரமத்தையா? அல்லது, சேனைகளின் கர்த்தருடைய ஆவியையா?

சகரியா 4_6

By His Spirit

‘Not by might nor by power, but by My Spirit,’ Says the Lord of hosts. – Zec. 4:6

It is not by our might or power that we can live a true Christian life. It is only when we are filled with the Spirit of the Lord of Hosts, we will be able to live a victorious and true Christian life. Are we dependent on our might, our power, our self-control? Or we truly dependent on the Spirit of God?

Zec 4_6

ஆவியானவர் நமக்கு உதவுகிறார்

அந்தப்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக்கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல்செய்கிறார். – ரோமர் 8:26

நமது பலவீனங்களில். மூன்று காரியங்கள்.

  1. நம்முடைய பலவீனங்கள் எது என்று நமக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அது தான் இருக்கிறதில் மிகக் கடினமான காரியம். நாம் நம்முடைய பலம் என்று கருதுகிற காரியங்கள் நம்முடைய பலவீனங்கள் என்று நாம் பிற்காலத்தில் உணர்கிறோம். பலவீனங்கள் என்று நாம் அசட்டை பண்ணுகிற காரியங்கள் நம்முடைய பலங்களாக இருக்கிறதைக் கண்டு வியக்கிறோம். ஆகவே, ஆரம்பத்திலேயே ஒரு பிரச்னை இருக்கிறது. எது என் பலவீனம்? ஆனால் ஆவியானவருக்கு என் பலவீனங்கள் நன்றாகத் தெரியும். உருவாக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தாவுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லையே.
  2. என் பலவீனங்களை நான் உணர்ந்தாலும் அதற்காக எப்படி ஜெபிப்பது என்று அநேக நேரங்களில் எனக்குத் தெரிவதில்லை. என்னைப் பொருத்தவரை இந்த பலவீனம் உடனே நீங்க வேண்டும். அதுதான் என் ஜெபமாக இருக்கும். ஆனால், இந்த பலவீனத்தை, சகலவற்றையும் நன்றாகப் படைக்கின்ற கர்த்தர் ஏன் என் வாழ்வில் படைத்தார் என்று நான் யோசித்துப் பார்க்கிறது இல்லை. ஏதோ ஒரு தேவ நோக்கம் நிறைவேறவோ, இல்லை தேவன் நாமம் மகிமையடையவோ, அல்லது, என்னில் நான் மேன்மைபாராட்டாதபடியோ, இந்த பலவீனம் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறலாம் என்ற எண்ணங்கள் எனக்குள் வருவதில்லை. ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறபடியால், அவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வேண்டுதல் செய்கிறார்.
  3. எதிர்பாராத ஒரு பலவீனத்தை நாம் திடீரென வாழ்க்கையில் சந்திக்கும்போது, பெருமூச்சுகள் வரலாம். ஆனால் ஜெபம் வருமா என்பது கேள்வியே. படுக்கையில் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டு, அழுது கொண்டிருக்க முடியும். ஆனால் அந்த கண்ணீரும் அழுகையும் தேவனுக்கு நேராக இருக்குமா என்பது சந்தேகமே. ஆனால், தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த கர்த்தரின் நாளன்று, நம் பலவீனங்களில் உதவி செய்கிற தேவனுடைய ஆவியானவரின் நிறைவால் நாம் நிரம்புவோமாக. ஆமென்.

ரோமர் 8_26

The Holy Spirit helps us

We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. – Romans 8:26

In our weaknesses. There are three things to note here.

  1. I must know what my weaknesses are. Unfortunately, that is the toughest part in assessing one’s own self. How many times have I considered something to be my strong forte, only to realize that it was my Achilles’ heel all along. And those things that I considered as my weaknesses have made me endearing to others. So, I have a trouble even with the starting point. But the Spirit of God knows my weaknesses – after all, the Manufacturer will know the defects better.
  2. Second thing is, even if I know my weaknesses, I do not know what to pray for. For me, a weakness is something to get rid of; something that makes me inherently weak. But I never stop to consider that the Creator left that weakness for a purpose, for teaching me something, to make sure that pride does not take over, or for His greater glory… I have no idea. But the Spirit of the LORD knows why the defect, why that weakness was placed in the first place to begin with. Since He knows the will of God, He prays accordingly.
  3. Finally, in the moment of weaknesses, especially when we are hit from a direction we were not expecting, we lose heart. We may be able to sigh, but we won’t be praying. How many times when I had realized my weaknesses, I had given up and curled up in fetal position. The last thing I wanted to do at those times was to go to the Lord Who strengthens me… but the Spirit of the Lord prays for me, with sighs that cannot be expressed.

In this day of the Lord, let us be filled with the Spirit of the Lord Who helps us in our weaknesses. Amen.

Romans 8_26

உம்மிடத்திற்கு…

பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். – சங்கீதம் 123:1.

நம்முடைய பரமபிதா, நம்முடைய அன்பான தகப்பனாகிய தேவன், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிற பரிசுத்தர். அவரை நோக்கிப் பார்க்க நம்மால் கூடாது. ஆனால் அவருடைய குமாரனும், நம்முடைய சகோதரனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுத்து, தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி இருக்கிறார். ஆகவே தைரியமாக கிருபாசனத்தண்டையில் வந்து நிற்கிறோம். கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் அப்படி செய்யும்போது, நம்முடைய பிதாவும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிதாவுமாகிய தேவன் நம்மைப் பிரியமாய் நோக்கிப் பார்க்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய வாரத்திற்குள் நுழைவோம். கர்த்தர் நம்மை தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 123_1