உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள்

உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள். – சங்கீதம் 9:10

எங்கள் இரட்சகரே, இயேசு கிறிஸ்துவே, நாங்கள் உம்முடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிறோம். உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். ஆமென்.

நாமம்